|
 

El Perfil de la població estrangera a Catalunya l'any 2007

Divendres, 6 d'agost de 2010 a les 13:47

L'Idescat presenta aquest estudi corrersponent al número 5 de la col·lecció "Dossiers Idescat" consultable en pdf. Aquest número presenta un retrat de la població estrangera segons la informació de l'Enquesta demogràfica de Catalunya. Algunes de les conclusions que se'n poden extreure és que l'any 2007 el perfil tipus de l'immigrant estranger del nostre país és una persona jove, en edat activa i de sexe masculí amb un elevat grau de complexitat de les famílies i que cerca millores laborals.

Last update 27.08.2014 | 13:57