|
 

Enquesta de mobilitat en dia feiner a la Regió metropolitana de Barcelona, 2006

Dijous, 28 d'agost de 2014 a les 09:44

El passat mes de gener es van presentar els resultats de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF 2006), referent a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità, i supervisada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. L’enquesta ha estat realitzada a una mostra de 18.350 persones residents de la RMB de 16 anys en amunt.

La nostra comarca mostra un clar predomini de l’ús del transport privat per a la mobilitat en dia feiner. Del total aproximat, de 840.000 desplaçaments diaris, el 57,5% es fa mitjançant el vehicle privat. En segon terme apareix el desplaçament no motoritzat, que engloba el 34,9% dels desplaçaments total. Finalment només un 7,6% d’aquests es fan mitjançant el transport públic. La primera destinació dels desplaçaments fora de la comarca és al Barcelonès (162.000), seguit del Vallès Occidental (112.000) i del Maresme (31.000). En comparació amb la resta de comarques de la Regió Metropolitana, l’autocontenció del Vallès Oriental és baixa, un 77,2%, ja que a la RMB (exceptuant Barcelona i la primera corona metropolitana) l’autocontenció arriba a la mitjana del 83,7%. La número de desplaçaments diaris per persona al Vallès Oriental és de 3,6.

Last update 28.08.2014 | 09:52