|
 

Anàlisi del sector terciari al Vallès Oriental. Propostes d'acció

Dijous, 28 de setembre de 2006 a les 12:02

Aquesta anàlisi DAFO (febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats) sobre l’evolució del sector terciari i dels subsectors que el conformen ha estat realitzada per l'Àngel Hermosilla, professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma i responsable d'estudis del Centre d’Estudis i Assessorament Metal.lúrgic de Barcelona (CEAM), per encàrrec del Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

En ella es destaca que en la darrera dècada el sector serveis a la nostra comarca s’ha mostrat més dinàmic que la indústria i ha guanyat pes específic dins l’estructura econòmica de la comarca, en detriment del sector secundari; no obstant això, la nostra comarca es caracteritza per l’elevat pes del sector industrial (39,9% del PIB total de la comarca l’any 2004) en comparació amb el conjunt de Catalunya (27%) i amb altres comarques del seu voltant, i, és, per tant, el pes del sector serveis (48,8%) inferior respecte al de la resta de comarques que conformen l’eix metropolità i del conjunt de Catalunya (63,1%).

El desenvolupament del sector serveis al Vallès Oriental ha estat encapçalat pels anomenats serveis de coneixement baix, que són els que han presentat les taxes de creixement més altes. Tot i així, cal dir que en els darrers anys els serveis de coneixement alt presenten taxes de creixement fins i tot superiors a la resta de serveis. Cal tenir en compte que el nostre territori disposa d’algunes fortaleses i punts forts que obren una porta cap al desenvolupament d’aquest tipus de serveis. Així doncs, la presència d’un teixit industrial encara important a la nostra comarca, i l’increment de la importància de les activitats industrials més avançades tecnològicament, pot representar un increment de la demanda de certs serveis, sobretot de caire tecnològic. Des del punt de vista del sector serveis en el seu conjunt, la nostra comarca disposa d’alguns punts d’atracció econòmica (alguns nuclis on destaca l’activitat comercial, el Circuit de Montmeló, o la potenciació de la gastronomia i dels espais naturals) que poden permetre’n un major dinamisme. També el creixement demogràfic que viu la comarca i la relativa joventut de la seva població, comporten un augment de la demanda de serveis relacionats amb el lleure i la formació.

Last update 28.08.2014 | 12:10