|
 
Prevenció d'incendis forestals

Ajut per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Dimarts, 3 de maig de 2016 a les 11:49

El passat 26 d'abril es va publicar al DOGC l'Ordre ARP/86/2016, de 14 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a l'adquisició d'equips de comunicació per a les agrupacions de defensa forestal (ADF).


Termini 

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el  dijous 26 de maig.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  1. Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat al Departament a obtenir aquesta informació.
  2. Certificat de l'acord de la junta directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, segons model normalitzat.
  3. Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus prevists a l'annex, pels quals es demana la subvenció.
  4. Imprès de dades per a la valoració, d'acord al model normalitzat.
  5. Si escau, imprès per sol·licitar autorització de localitzadors i emissores en vehicles que no compleixin els requisits de la base 3 1.b
  6. Si escau, còpia del permís de circulació de vehicles propis.
Last update 03.05.2016 | 14:35