|
 
Prevenció d'incendis forestals

Subvenció per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF)

Dimarts, 3 de maig de 2016 a les 12:25

El passat 20 d'abril va sortir publicat al DOGC l'ORDRE ARP/79/2016, de 8 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF), i es convoquen els corresponents a 2016.

 

Terminis

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 20 de maig de 2016.

El termini per justificar la subvenció finalitza el 15 d'octubre de 2016

 

L'únic mitjà vàlid per presentar les sol·licituds és la via electrònica a través d'aquest enllaç

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  1. Certificat de l'acord de la junta directiva de l'ADF de sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents, d'acord amb el model normalitzat disponible .
  2. Memòria descriptiva on constin els objectius de cada actuació, el pressupost desglossat i els imports sol·licitats. En aquesta memòria i pressupost quedaran clarament desglossades les actuacions que corresponen a cadascun dels tipus que preveu l'annex, pels quals es demana subvenció, d'acord amb el següents models normalitzats: Memòria ADF.
  3. Còpies dels permisos de circulació dels vehicles de l’ADF.
  4. Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic per al contracte menor, és a dir, 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, i 18.000 euros per la resta de contractes, en els termes establerts en l’apartat 17.f) d’aquestes bases reguladores, cal presentar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé.

 

Last update 03.05.2016 | 14:35