Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les empreses per a la contractació laboral de persones participants en el projecte "Promoure l'Ocupació a la Indústria Local al Vallès Oriental"

Dijous, 9 de març de 2017 a les 14:17

L’objecte és afavorir la contractació dels participants del projecte en el sector de la indústria metal·lúrgica, amb els seus subsectors-incloent automoció-, i les indústries auxiliars i de transport i emmagatzematge vinculades.

Pot ser beneficiari d’aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que faci una activitat econòmica al Vallès Oriental, del sector de la indústria metal·lúrgica, amb els seus subsectors-incloent automoció-, i les indústries auxiliars i de transport i emmagatzematge vinculades, que formalitzi un contracte de treball de durada indefinida o determinada no inferior a tres mesos, a temps complet, amb un o més dels participants en el projecte “Promoure l’ocupació a la indústria local al Vallès Oriental” a partir de l’1 de gener de 2017 fins el 30 d’abril de 2017.

Els requisits que han de complir les empreses queden definits en les Bases aprovades a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en data 2 de febrer de 2017.

Són despeses subvencionables el salari brut mensual, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la seguretat social a càrrec de l’empresa de les persones contractades per a les que se sol·licita la subvenció.

L’import màxim subvencionat serà del 50% de la totalitat dels conceptes especificats en l’epígraf precedent, amb un màxim de l’equivalent al salari mínim interprofessional, per a cada contracte que tingui una durada mínima de 3 mesos. En cap cas, l’import de la subvenció atorgada per contracte superarà aquest import. El salari mínim interprofessional serà el vigent de l’any 2017.

El tràmit de la sol·licitud, l’atorgament, justificació i el pagament de la subvenció, es durà a terme segons el procediment establert en el text íntegre d’aquestes Bases.

Darrera actualització: 09.03.2017 | 16:44