Diferents institucions i empreses relacionades amb l’activitat industrial identifiquen els reptes i oportunitats d’aquesta activitat i detecten els problemes en l’ocupació i formació per al treball.

Dijous, 15 de febrer de 2018 a les 00:00

Una vintena d’agents públics i privats de la comarca van participar dimecres passat en la comissió sectorial de Política industrial, polígons i R+D+i per l’elaboració de la Diagnosi del futur Pla Estratègic. Al llarg de les gairebé tres hores de durada de la reunió de treball, es varen identificar els principals reptes i oportunitats en relació a l’activitat i els recursos existents, i per altra banda, de l’ocupació i formació per al treball en l’activitat industrial.

Pel que fa a l’activitat i els recursos, l’element en el que hi ha un major consens és sobre la fortalesa que suposa la ubicació de la comarca, en un entorn metropolità, pròxima a grans mercats, així com a grans infraestructures de transport i comunicacions. A més a més, la disponibilitat de sòl destinat a activitat econòmica, proporciona un avantatge competitiu davant d’altres comarques properes. L’altra fortalesa de la comarca es basa en la important diversificació econòmica que concentra el nostre territori. Alhora presenta una destacada especialització en algunes activitats industrials, que generen externalitats positives al territori, i suposen una oportunitat per a l’atracció i localització d’empreses d’aquests sectors especialitzats. Aquesta fortalesa suposa un potencial impulsor per desenvolupar projectes d’economia circular i simbiosi industrial.

En l’apartat de les debilitats i amenaces s’identifica les deficiències als Polígons d’Activitat Econòmica (PAEs) com el principal element de feblesa del territori. Aquesta debilitat sorgeix arran de la atomització d’aquests, que genera un elevat nombre de PAEs, el qual dificulta la seva gestió i actualització. En aquests espais s’identifica mancances en les infraestructures, el seu manteniment i en la mobilitat. En especial es va fer referència al deficient desplegament de la xarxa d’internet d’altes prestacions (fibra òptica), provocant un greuge competitiu per a les empreses. Una altra debilitat rellevant és la situació de les infraestructures de transport. Aquesta situació compren una xarxa de transport públic deficient i que no facilita la connexió amb els PAEs. A més, d’una xarxa viària congestionada en les principals vies, que s’agreuja per la presència del peatge de la C-33 que connecta amb la ciutat de Barcelona.

En l’àmbit de l’ocupació i formació per al treball es destaquen diversos factors que creen desajustos importants en el mercat de treball industrial. La manca de vocacions industrials és l’element més destacat, degut a la poca relació que hi ha entre la realitat empresarial del territori i la demanda social. A aquest fet s’afegeix la poca transparència del sector i de l’oferta laboral que requereix. Alhora, la força de treball existent ha registrat un progressiu envelliment. Existeix un considerable problema d’actualització sobre els nous processos industrials i la transformació digital que s’està produint, i que s’agreuja en els casos dels aturats provinents dels sector industrial. Un altre problema identificat és la manca d’operadors de formació, i majoritàriament es tracta d’operadors públics, que degut a la rigidesa del sistema educatiu i formatiu, i la poca connexió entre els centres i les empreses del territori, provoca bona part d’aquest desajust entre l’oferta i la demanda, així com la dificultat de certificació de l’experiència professional de la força de treball actual. A més a més, La presència d’importants nuclis i centres de formació professionalitzadora i també universitària al Barcelonès i el Vallès Occidental no facilita el desenvolupament i la implantació de nova oferta formativa i operadors formatius.  

En el marc de la Taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança la comarca ha iniciat, amb l'ajuda i el cofinançament de la Diputació de Barcelona i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Programa Estratègia Vallès Oriental Avança. La seva finalitat és la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental 2018-2025.

Darrera actualització: 15.02.2018 | 14:46