|
 

Publicacions

Filtrar resultats

 • 25 de juliol de 2014 Portada estudi impacte econòmic Impacte econòmic del turisme a la comarca del Vallès Oriental

  L’estudi d’impacte econòmic del turisme a la comarca del Vallès Oriental s’emmarca dins d’una sèrie d’estudis sobre el pes del turisme a l’economia de les diverses comarques de la província de Barcelona. Aquests estudis estan impulsats per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquests estudis és analitzar la situació del sector del turisme a cada territori i veure el pes i sobretot el potencial d’aquest sector estratègic.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 103 Contractació registrada 1t trimestre 2008

  Dades de la contractació registrada durant el primer trimestre de 2008 a la comarca del Vallès Oriental

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 102 d'Atur registrat Març 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de març de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 20 de l'Observatori: La indústria agroalimentària Revista 20 de l'Observatori: La indústria agroalimentària

  En aquest número trobareu una anàlisi de la indústria agroalimentària a la comarca del Vallès Oriental, dins el context català, espanyol i europeu, així com algunes informacions sobre el consum alimentari i les conclusions del primer Congrés del Món Rural respecte el clúster català de la indústria agroalimentària. També podreu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 101 d'Atur registrat Febrer 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de febrer de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 19 de l'Observatori: Responsabilitat social i empreses Revista 19 de l'Observatori: Responsabilitat social i empreses

  En aquest número trobareu una anàlisi monogràfica sobre la responsabilitat social de les empreses i algunes bones pràctiques de la nostra comarca. També podreu trobar estadístiques demogràfiques, sobre mercat de treball, contractació, empreses i assalariats, immigració i mobilitat.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 100 d'Atur registrat Gener 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de gener de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 18 de l'Observatori: L'envelliment demogràfic. Una aproximació Revista 18 de l'Observatori: L'envelliment demogràfic. Una aproximació

  Conèixer les característiques socials de la nostra comarca així com la seva dinàmica demogràfica són elements cabdals per entendre millor com s'estructura el territori en el qual vivim. D'aquí, doncs, la importància d'analitzar i avaluar les diferents variables socials i econòmiques que defineixen aquesta estructura.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 99 Contractació registrada 4t trimestre 2007

  Dades de la contractació registrada durant el quart trimestre de 2007 a la comarca del Vallès Oriental

 • 6 d'agost de 2014 Revista 17 de l'Observatori: L'economia social Revista 17 de l'Observatori: L'economia social

  Al Vallès Oriental podem trobar algunes experiències d’economia social com per exemple l’Associació Dimas i altres iniciatives com ara diverses cooperatives de treball. Molt sovint, aquestes empreses comparteixen característiques comunes: treballar amb col•lectius desafavorits, crear les bases que permetin el treballador accedir a una feina amb les mateixes condicions, drets i obligacions que en qualsevol empresa, però atenent les especials dificultats de cada persona, i generar una activitat econòmica que busqui la supervivència empresarial dins del mercat competitiu actual.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 98 d'Atur registrat Desembre 2007

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de desembre de 2007

 • 6 d'agost de 2014 Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental

  Anàlisi monogràfica sobre el sector agrari al Vallès Oriental, comarca que s’inclou dins la zona d’agricultura consolidada, segons reconeix el PDR de Catalunya. En els darrers anys es detecta una millora important del sector agrari malgrat que el seu pes total encara sigui, evidentment, molt reduït (amb una aportació al PIB comarcal que l’any 2003 se situava en el 0,6%), però en un context global de creixement. A la comarca, l’evolució del sector agrícola ha estat força positiva, amb un creixement relatiu destacat en els últims temps.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa

  Aquesta anàlisi se centra en l’interès per saber què pensen els joves de la formació, i també els agents socials i agents econòmics implicats en el sistema formatiu, per determinar necessitats i opinions per part dels representants de la demanda bàsica (ocupadors finals), així com amb els qui ofereixen la formació (centres d’ensenyament). D’altra banda, també s’ha fet un primer acostament a joves que fan l’últim curs d’ESO, per conèixer més de prop les seves perspectives educatives i professionals.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 14 de l'Observatori: Nivells d'instrucció a la comarca Revista 14 de l'Observatori: Nivells d'instrucció a la comarca

  Els estudis que s’han dut a terme per determinar els factors clau del creixement econòmic d’un país assenyalen que la qualitat del sistema educatiu i de formació professional és un d’aquests factors. Això es deu al fet que una millor capacitació de la força de treball permet assolir una productivitat més alta i facilita la introducció de noves tecnologies. L’anàlisi dels nivells d’instrucció al Vallès Oriental presenta xifres interessants que val la pena analitzar amb cura.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental

  L’estructura econòmica del Vallès Oriental es caracteritza, en relació amb la resta de l’Àrea Metropolitana, per un pes molt important de la indústria. Aquest pes es manifesta tant pel que fa a la població ocupada com pel pes del sector dins del producte interior brut (PIB). La industrialització al Vallès Oriental s’ha caracteritzat per la seva poca vinculació amb el teixit social local i l’escassa tecnificació i qualificació de les empreses i el seu personal. El resultat final del procés d’industrialització ha estat una gran diversificació industrial amb una estructura basada en empreses petites i mitjanes.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 12 de l'Observatori: Dones i homes al mercat de treball del Vallès Oriental Revista 12 de l'Observatori: Dones i homes al mercat de treball del Vallès Oriental

  Es descriu la situació de la dona al mercat de treball de la comarca destacant tots aquells elements que suposin una desigualtat respecte als homes. L’existència de desigualtats entre homes i dones al món del treball és un fet inqüestionable: les dones no entren a participar al mercat de treball amb els mateixos recursos, condicions i mobilitat que els homes, ja que les responsabilitats familiars no es reparteixen de manera equitativa. Al mateix temps, però, les darreres dècades hem assistit a un increment espectacular de la participació laboral femenina.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 11 de l'Observatori: La inserció laboral de les persones amb reconeixement legal de disminució Revista 11 de l'Observatori: La inserció laboral de les persones amb reconeixement legal de disminució

  S’analitza la integració laboral de les persones amb disminució, emmarcant la situació al conjunt català i, especialment, a l’àmbit comarcal, partint de les directrius plantejades en la Llei 13/82, que exigeix a les empreses públiques i privades que ocupin 50 o més treballadors que un 2% com a mínim siguin treballadors/es minusvàlids/des. Les dades indiquen que a la comarca, un 2,7% de la població està reconeguda legalment com a minusvàlida la qual cosa suposa que uns 550 llocs de treball haurien de ser ocupats per aquestes persones.

 • 6 d'agost de 2014 Cop d'Ull: recull d'experiències de desenvolupament Local Cop d'Ull 2010, recull d'experiències de desenvolupament Local

  Treball en xarxa i planificació estratègica

  Aquesta és la segona edició de la publicació Cop d'Ull. Amb aquest número, de nou, volem aprofundir en el coneixement i l’anàlisi de la realitat que ens envolta des d’una òptica àmplia i transversal, amb la visió del món local i el seu desenvolupament com a eix central. La planificació estratègica, la col·laboració entre municipis i la importància del treball en xarxa són tres elements que haurien de conformar la columna vertebral de les polítiques a nivell local.

  Per això, en el primer bloc de la revista ens fem ressò de la segona jornada d’intercanvi entre els municipis comarcals, que ha servit per aprofundir i debatre al voltant de la planificació, la col·laboració i la implicació supramunicipal. La ponència principal de la sessió i les aportacions d’en Quim Brugué, ponent i moderador de la sessió de treball, conformen el cos principal d’aquest primer bloc. També destaquem el treball que es realitza a través del projecte Rururbal, liderat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i qeu uneix en un mateix projecte quatre regions de l'eix Mediterrani, amb Catalunya al capdavant.

 • 6 d'agost de 2014 Cop d'ull 2009: recull d'experiències de desenvolupament local Cop d'ull 2009, recull d'experiències de desenvolupament local

  Cop d’ull és una nova publicació que neix amb l’objectiu de presentar i donar a conèixer aspectes i experiències de desenvolupament local en diversos àmbits territorials. En aquesta primera edició recollim experiències de desenvolupament local d'altres àmbits territorials i ens fem ressò de la jornada de planificació estratègica que es va celebrar el passat 4 de novembre, a Mollet del Vallès. El contingut d’aquest document està coordinat per l’Àrea d’Estudis,Desenvolupament Local i Participació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • 6 d'agost de 2014 Informe sobre el sector de la construcció al Vallès Oriental

  Des de l'Observatori encetem amb aquest Informe una nova publicació de caire trimestral, des de la qual analitzarem les principals variables i dades relatives al sector de la construcció a la comarca.

  Aquest treball neix fruit de la col·laboració amb el Gremi de constructors del Vallès Oriental, i esperem que us sigui d'interès.

 • 25 d'agost de 2014 Avanç - Dades del padró municipal 2013

  Nota informativa amb les dades del padró municipal registrades durant l'any 2013

 • 25 d'agost de 2014 Nota informativa Index ADEG de competitivitat territorial Index ADEG de competitivitat territorial 2012

  Nota informativa amb dades i indicadors de la competitivitat territorial de la comarca del Vallès Oriental l'any 2012

 • 25 d'agost de 2014 Avanç Dades d'ensenyament curs 2011-2012 Vallès Oriental Avanç - Dades d'Ensenyament Curs 2011-2012 al Vallès Oriental

  Nota informativa amb les principals dades de l'Ensenyament durant el curs 2011-2012 a la comarca del Vallès Oriental

 • 27 d'agost de 2014 Actualització dels principals Indicadors del sector de la Construcció. 4t Trimestre 2011 Actualització dels principals Indicadors del sector de la Construcció. 4t Trimestre 2011

  Informe amb les actualitzacions dels principals indicadors del sector constructor a la comarca del Vallès Oriental.

 • 27 d'agost de 2014 Informe construcció Vallès Oriental 3r trimestre 2011 Actualització dels principals Indicadors del sector de la Construcció. 3r Trimestre 2011

  Informe amb les actualitzacions dels principals indicadors del sector constructor a la comarca del Vallès Oriental.

Last update 22.06.2017 | 12:35