|
 

Publicacions

Filtrar resultats

 • 14 de juliol de 2014 Índex ADEG 2014 competitivitat territorial Índex ADEG 2014 de competitivitat territorial

  L’índex Identifica quines són les avantatges competitives de totes les comarques de Catalunya a partir de l’anàlisi de 45 indicadors, agrupats en 4 grans factors competitius: El factor de sostenibilitat (social i medioambiental), el de producció, el d’avantatges distributius i el de condicions de la demanda.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 108 d'Atur registrat Juliol 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juliol de 2008

 • 30 de juny de 2014 Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB

  L'Objectiu d'aquest estudi és aportar propostes per millorar l'accessibilitat en transport públic col·lectiu i en modes no mecanitzats de les quasi tres-centes mil persones que treballen als 728 polígons d'activitat econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 107 Contractació registrada 3t trimestre 2008

  Dades de la contractació registrada durant el segon trimestre de 2008 a la comarca del Vallès Oriental

 • 9 de juliol de 2014 Informe territorial de la província de Barcelona 2014 Informe Territorial de la Província de Barcelona 2014

  Aquesta és l'onzena edició de l’Informe territorial de la província de Barcelona, una publicació que la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona publiquen conjuntament, i que enguany fa balanç econòmic del 2013.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 106 d'Atur registrat Juny 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de juny de 2008

 • 4 de juliol de 2014 Diagnosi de l'Estat de les Telecomunicacions als Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental

  El Consell Comarcal del Vallès Oriental conjuntament amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) ha elaborat aquesta diagnosi amb l’objectiu de conèixer d’una forma acurada l’estat de les infraestructures i serveis de telecomunicacions que presenten els polígons de la comarca, així com les mancances i demandes que es detecten en el si de les empreses.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 105 d'Atur registrat Maig 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de maig de 2008

 • 16 de juliol de 2014 Sistemes d'innovació comarcals província Barcelona Els Sistemes d'Innovació comarcals a la província de Barcelona

  Informe que analitza l’evolució del sistemes d’innovació comarcals clau a la província pel període 2009-2012. L'informe permet guiar i fer un seguiment de polítiques i identificar aquells elements clau que poden ser impulsors de la innovació.

  L'informe també permet conèixer i analitzar el grau d’innovació de les diferents comarques i identificar les accions correctores en aquells àmbits que són clau i que comparativament obtenen un pitjor resultat.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 104 d'Atur registrat Abril 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes d'abril de 2008

 • 25 de juliol de 2014 Portada estudi impacte econòmic Impacte econòmic del turisme a la comarca del Vallès Oriental

  L’estudi d’impacte econòmic del turisme a la comarca del Vallès Oriental s’emmarca dins d’una sèrie d’estudis sobre el pes del turisme a l’economia de les diverses comarques de la província de Barcelona. Aquests estudis estan impulsats per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’objectiu d’aquests estudis és analitzar la situació del sector del turisme a cada territori i veure el pes i sobretot el potencial d’aquest sector estratègic.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 103 Contractació registrada 1t trimestre 2008

  Dades de la contractació registrada durant el primer trimestre de 2008 a la comarca del Vallès Oriental

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 102 d'Atur registrat Març 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de març de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 20 de l'Observatori: La indústria agroalimentària Revista 20 de l'Observatori: La indústria agroalimentària

  En aquest número trobareu una anàlisi de la indústria agroalimentària a la comarca del Vallès Oriental, dins el context català, espanyol i europeu, així com algunes informacions sobre el consum alimentari i les conclusions del primer Congrés del Món Rural respecte el clúster català de la indústria agroalimentària. També podreu consultar dades estadístiques actualitzades sobre demografia, immigració i mercat de treball a la nostra comarca.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 101 d'Atur registrat Febrer 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de febrer de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 19 de l'Observatori: Responsabilitat social i empreses Revista 19 de l'Observatori: Responsabilitat social i empreses

  En aquest número trobareu una anàlisi monogràfica sobre la responsabilitat social de les empreses i algunes bones pràctiques de la nostra comarca. També podreu trobar estadístiques demogràfiques, sobre mercat de treball, contractació, empreses i assalariats, immigració i mobilitat.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 100 d'Atur registrat Gener 2008

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de gener de 2008

 • 6 d'agost de 2014 Revista 18 de l'Observatori: L'envelliment demogràfic. Una aproximació Revista 18 de l'Observatori: L'envelliment demogràfic. Una aproximació

  Conèixer les característiques socials de la nostra comarca així com la seva dinàmica demogràfica són elements cabdals per entendre millor com s'estructura el territori en el qual vivim. D'aquí, doncs, la importància d'analitzar i avaluar les diferents variables socials i econòmiques que defineixen aquesta estructura.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 99 Contractació registrada 4t trimestre 2007

  Dades de la contractació registrada durant el quart trimestre de 2007 a la comarca del Vallès Oriental

 • 6 d'agost de 2014 Revista 17 de l'Observatori: L'economia social Revista 17 de l'Observatori: L'economia social

  Al Vallès Oriental podem trobar algunes experiències d’economia social com per exemple l’Associació Dimas i altres iniciatives com ara diverses cooperatives de treball. Molt sovint, aquestes empreses comparteixen característiques comunes: treballar amb col•lectius desafavorits, crear les bases que permetin el treballador accedir a una feina amb les mateixes condicions, drets i obligacions que en qualsevol empresa, però atenent les especials dificultats de cada persona, i generar una activitat econòmica que busqui la supervivència empresarial dins del mercat competitiu actual.

 • 26 d'agost de 2014 Butlletí 98 d'Atur registrat Desembre 2007

  Dades d'atur registrat a la comarca durant el mes de desembre de 2007

 • 6 d'agost de 2014 Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental Revista 16 de l'Observatori: Informe agrari del Vallès Oriental

  Anàlisi monogràfica sobre el sector agrari al Vallès Oriental, comarca que s’inclou dins la zona d’agricultura consolidada, segons reconeix el PDR de Catalunya. En els darrers anys es detecta una millora important del sector agrari malgrat que el seu pes total encara sigui, evidentment, molt reduït (amb una aportació al PIB comarcal que l’any 2003 se situava en el 0,6%), però en un context global de creixement. A la comarca, l’evolució del sector agrícola ha estat força positiva, amb un creixement relatiu destacat en els últims temps.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa Revista 15 de l'Observatori: Transició escola-empresa

  Aquesta anàlisi se centra en l’interès per saber què pensen els joves de la formació, i també els agents socials i agents econòmics implicats en el sistema formatiu, per determinar necessitats i opinions per part dels representants de la demanda bàsica (ocupadors finals), així com amb els qui ofereixen la formació (centres d’ensenyament). D’altra banda, també s’ha fet un primer acostament a joves que fan l’últim curs d’ESO, per conèixer més de prop les seves perspectives educatives i professionals.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 14 de l'Observatori: Nivells d'instrucció a la comarca Revista 14 de l'Observatori: Nivells d'instrucció a la comarca

  Els estudis que s’han dut a terme per determinar els factors clau del creixement econòmic d’un país assenyalen que la qualitat del sistema educatiu i de formació professional és un d’aquests factors. Això es deu al fet que una millor capacitació de la força de treball permet assolir una productivitat més alta i facilita la introducció de noves tecnologies. L’anàlisi dels nivells d’instrucció al Vallès Oriental presenta xifres interessants que val la pena analitzar amb cura.

 • 6 d'agost de 2014 Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental Revista 13 de l'Observatori: La indústria al Vallès Oriental

  L’estructura econòmica del Vallès Oriental es caracteritza, en relació amb la resta de l’Àrea Metropolitana, per un pes molt important de la indústria. Aquest pes es manifesta tant pel que fa a la població ocupada com pel pes del sector dins del producte interior brut (PIB). La industrialització al Vallès Oriental s’ha caracteritzat per la seva poca vinculació amb el teixit social local i l’escassa tecnificació i qualificació de les empreses i el seu personal. El resultat final del procés d’industrialització ha estat una gran diversificació industrial amb una estructura basada en empreses petites i mitjanes.

Last update 18.10.2017 | 14:49