Dinamització i coordinació de la Xarxa LISMIVO

Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen.

- Consolidar el treball en xarxa entre les entitats que en formen part.
- Planifi car les actuacions que es duren a terme.
- Vetllar per l’execució de les accions consensuades al sí de la xarxa.
- Tramitar les sol·licituds i les justifi cacions de les accions.
- Buscar fonts de fi nançament i/o recursos per l’execució de les accions.
- Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de minusvàlids.
- Afavorir la formació dels discapacitats, dels tècnics de les entitats que els atenen i dels treballadors d’empreses que els acullen.
- Dissenyar el circuit d’atenció a la inserció laboral de persones amb discapacitat.
- Sensibilitzar la ciutadania respecte a la situació de la inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.

Usuaris:

Directes: entitats i organitzacions de la comarca que treballen per a la inserció laboral de persones discapacitades (oficines de treball de la generalitat, serveis locals d’ocupació dels ajuntaments, sindicats, associacions d’empresaris i entitats del tercer sector).

Darrera actualització: 09.05.2013 | 13:52