|
 
Joventut i Esports

Pla comarcal de Joventut

És una eina de treball realitzada amb els professionals de joventut de la comarca tenint com a marc referencial el Pla nacional de joventut de Catalunya.

- Facilitar una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant un estudi de polítiques de joventut per tal de detectar les necessitats comarcals, conèixer les demandes i afi nitats, monogràfi cs d’interès segons demandes dels professionals de joventut i visites al territori per tal de recollir informacions d’interès.
- Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut i als professionals responsables, mitjançant la creació d’espais de debat i refl exió segons demandes i interès, de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut i oferir formació segons demandes dels professionals de joventut.
- Crear programes i projectes a través de grups de treball temàtics: de participació, habitatge, ocupació i altres com el conveni de formació en el lleure.
- Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.
- Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut.
- Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents d’acord amb els eixos del Pla nacional de joventut.

Eixos:

Els 11 eixos prioritaris amb els objectius estratègics que se’n generen del Pla Comarcal de joventut 2008 són els següents:
Eix 1: Visió comarcal en matèria de joventut
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Mantenir i ampliar la visió global de les polítiques de joventut de la comarca i donar continuïtat a una proximitat continuada amb el territori
Eix 2: Suport als municipis i als professionals
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Donar suport als ajuntaments per al desenvolupament de les polítiques de joventut i als seus professionals
Eix 3: Accions per delegació de competències
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Col·laborar en aquelles accions delegades de la Generalitat en matèria de joventut.
Eix 4: Suport als plans locals de joventut
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Fomentar l’augment i millora dels Plans Locals a la comarca
Eix 5: Informació juvenil
OBJECTIU ESTRATÈGIC: Tenir un portal d’ informació juvenil comarcal a la part externa de www.vallesjove.cat
eix 6: Suport a municipis mitjans i petits de la comarca
Objectiu estratègic: Promoure la inclusió de municipis petits i mitjans a la xarxa comarcal de polítiques de joventut i augmentar els seus recursos per fer-ho possible
eix 7: Participació juvenil
Objectiu estratègic: Fomentar la cultura participativa als municipis i facilitar que els joves passin de ser consumidors a generadors de la participació.
eix 8: Ocupació
Objectiu estratègic: contribuir a la millora dels processos d’intervenció sociolaboral de les persones joves de la comarca.
eix 9: Habitatge
Objectiu estratègic: Facilitar l’emancipació dels joves de la comarca
eix 10: Salut Juvenil
Objectiu estratègic: Promocionar els hàbits saludables entre la població jove de la comarca i la prevenció de conductes de risc.
eix 11: Formació en el lleure
Objectiu estratègic: afavorir l’oferta de formació en el lleure pels joves de la comarca

Usuaris:

Els professionals de joventut.

Last update 30.05.2013 | 12:08