|
 
Política Territorial i Estudis

Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC)

El Consell Comarcal té subscrit un conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i d’altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local.

Dins les funcions d’aquest servei s’hi troba:

- Coordinar, inspeccionar i fer el seguiment tècnic i administratiu de les certifi cacions de les obres municipals i supramunicipals.
- Rebre la informació referent a la contractació i l’execució de les obres i serveis.
- Contractar les obres o serveis, per iniciativa pròpia, per encàrrec o delegació dels ajuntaments.
- Efectuar els pagaments als ens benefi ciaris.

Usuaris:

El Consell Comarcal i tots els ajuntaments de la comarca.

Last update 19.07.2013 | 11:04