|
 
Política Territorial i Estudis

Oficina d'habitatge

Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania de la comarca

- Assessorar en la compra d’habitatges.
- Assessorar en els processos de desqualifi cació d’habitatges de protecció ofi cial, tant de promoció pública com privada.
- Assessorar en la gestió de la renovació de préstecs d’habitatge.
- Assessorar en la gestió d’ajuts al lloguer.
- Fer inspeccions tècniques d’obres de rehabilitació, les quals s’han assessorat i tramitat.
- Tramitar les sol·licituds d’ajudes a la compra, desqualifi cació i renovació de préstecs d’habitatge.
- Tramitar les cèdules d’habitabilitat de nova ocupació i d’habitatge usat.

 

Usuaris:

La ciutadania de municipis de la comarca, que no tinguin ofi cines d’habitatge.

Informació relacionada

Oficines

Oficina de l'Habitatge
Last update 30.05.2013 | 12:08