|
 
Polítiques Socials

Programa de prevenció de la violència masclista

Oferir recursos i, espais de refl exió i debat a les tècniques i tècnics de serveis socials de la comarca per ajudar-los a assolir l’objectiu social de violència zero.

- Promoure activitats de formació al personal tècnic dels municipis.
- Promoure sessions al voltant de la Llei del dret a les dones a eradicar la violència masclista.
- Potenciar la coordinació entre entitats i serveis (elaboració de protocols, organització de jornades i d’altres).
- Incrementar la coordinació i cooperació entre els àmbits social, sanitari, policial, judicial i associatiu, amb relació a la prevenció, la detecció i la intervenció en situacions de violència masclista.
- Vetllar per l’atenció i recuperació integral per a les dones que han patit o pateixen violència masclista al Vallès Oriental.
- Facilitar un servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones. Amb l’objectiu de:
- Donar resposta a les dones i, si s’escau, els seus fi lls, que pateixen situacions familiars on hi ha una greu mancança en la cobertura de les necessitats i drets bàsics (sostre, alimentació, sanitat, treball...), i també a les que són víctimes de maltractament físic i/o psíquic i assetjament.
- Acollir la dona i els fi lls en un ambient contenidor i segur, proporcionar-los elements que els ajudin a comprendre la seva situació, donar suport socioeducatiu a la unitat familiar i elaborar una valoració global de la família.
- Facilitar un servei de protecció immediat i adequat davant de situacions d’emergència a dones que tenen l’ordre judicial de protecció mitjançant el servei de teleassistència a les víctimes de violència de gènere.

Usuaris:

Tècniques i tècnics dels ajuntaments de la comarca.

Last update 19.07.2013 | 13:37