|
 
Polítiques Socials

Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (eAIA)

L’EAIA es un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs,pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar,distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.

- Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc de desemparament.
- Informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en risc de desemparament, especialment quant a recursos públics o privats al seu abast.
- Orientar, diagnosticar, proposar mesures i elaborar programes individuals de tractament.
- Fer el seguiment i control dels tractaments i de les mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
- Col·laborar amb les corporacions locals i entitats públiques i privades del seu àmbit territorial en les tasques de detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i integració del menor.

 

Usuaris:

Menors en situació de risc greu o en situació de desemparament i les seves famílies, derivats pels serveis socials bàsics de tots els ajuntaments de la comarca i per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Last update 19.07.2013 | 11:52