|
 
Polítiques Socials

Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental

La coordinació i la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca.

Gestió i coordinació directa dels Serveis socials bàsics de: Puiggraciós, Vilamajor-Cànoves i Vilanova del Vallès-Vallromanes i d’altres serveis socials bàsics que encarreguin la seva prestació al Consell Comarcal.

La prestació, el manteniment i la millora de programes i actuacions en l’àmbit dels serveis socials i de benestar i família, es farà a través dels:

Serveis socials bàsics: són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

Els serveis socials bàsics donen respostes en l’àmbit propi de convivència i la relació dels destinataris dels serveis.
Inclouen:

Servei bàsic d’atenció social: conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o exclusió.

SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:

Servei d’ajuda a domicili: conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

El servei d’ajuda a domicili pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

Servei de tecnologies de suport i cura: constitueixen una modalitat dels serveis d’atenció domiciliària amb la tecnologia adequada, que ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sorgir. Es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

SERVEIS RESIDENCIALS D’ESTADA LIMITADA:

SERVEI D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’URGÈNCIA: és un servei que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d’urgència. Aquest servei es pot prestar en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la  mateixa finalitat.

Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació: Servei d’acolliment temporal i d’assistència a persones adultes en situació de marginació que no disposen de condicions sòcio familiars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no entenen.

Serveis de menjador social: proporcionen àpats elaborats, de forma temporal, a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. Aquests serveis poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d’ajuda a domicili, o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.

Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària: proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d’atenció social, en l’exercici de les seves funcions, i atendre a les persones i/o famílies derivades pels professionals dels serveis bàsics d’atenció social quan sigui necessari.


Funcions:

- Agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, conformant l’àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental.
- Prestar i gestionar els serveis socials bàsics, mitjançant un o més equips multidisciplinars, concretant-ne la zonificació i la ubicació.
- Ocupar-se de l’assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i exercir un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions.
- Proporcionar suport informatiu i estadístic a les tasques de planificació i avaluació de l’Administració de la Generalitat.

Usuaris:

Ajuntaments menors de 20.000 habitants de la comarca.

Last update 19.07.2013 | 13:50