|
 

ANUNCI del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sobre aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos d'un lloc d'enginyer tècnic, de la plantilla de personal funcionari interí i adscrit a l'Àrea de Medi Ambient i Territori

Data de l'anunci:

Dijous, 25 d'agost de 2016 a les 10:35

Es fa públic el Decret de Presidència 158/2016, de 18 d'agost, relatiu a l'aprovació provisional de la llista d'admissions i exclusions del procés de selecció i provisió, per concurs oposició i torn lliure, d'una vacant de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, enginyer, escala d'administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal i adscrita a l'Àrea de Medi Ambient i Territori, pel qual es disposa:

Data oficial de publicació CATCert

Last update 25.08.2016 | 10:35