|
 

ANUNCI del Consell Comarcal del Vallès Oriental, sobre aprovació provisional de la llista d'admesos i exclosos d'un lloc d'enginyer tècnic, de la plantilla de personal funcionari interí i adscrit a l'Àrea de Medi Ambient i Territori

Data de l'anunci:

Divendres, 2 de setembre de 2016 a les 11:09

Es fa públic el Decret de Presidència 159/2016, de 31 d’agost, relatiu a l’aprovació provisional de la llista d’admissions i exclusions del procés de selecció i provisió, per concurs oposició i torn lliure, d’una vacant de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, enginyer, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal i adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori, pel qual es disposa:

1. Aprovar provisionalment la llista d’admissions i exclusions que a continuació es relaciona:

Una plaça de tècnic/a de gestió a jornada completa del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, enginyer tècnic, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal.

EXCLUSIONS:

Cognoms, Nom DNI Motiu de l’exclusió
PECHE GARCIA, JESSICA 47784XXXV Epígraf 3 de les Bases de la convocatòria: Falta document emès per l’OTG certificant que no és perceptor/a de prestacions

Atorgar un termini de deu dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte que els interessats puguin formular les reclamacions que considerin oportunes contra la llista provisional. Transcorregut l'esmentat termini sense que es formulin reclamacions la llista s'entendrà aprovada amb caràcter definitiu.

2. Nomenar el Tribunal qualificador següent:

a) PRESIDÈNCIA

El cap de l’Àrea de Persones i Valors

Titular: Óscar Frías Pérez
Suplent: Jordi Vendrell i Ros

b) VOCALS (AMB VEU I VOT)

El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació corresponent.

Titular: Jaume Viure i Ribas
Suplent: Jaume Madorell i Bonora

Secretari i vocal. Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas.

Titular: Jaume Madorell i Bonora
Suplent: Francesc Mesas Moreno

3. Fer públic el calendari de les fases del concurs oposició següent:

Prova 1 (preguntes): 19 de setembre de 2016 (9.00 hores)
Prova 2 (exercici pràctic): 21 de setembre de 2016 (9.00 hores)
Prova 3 (català): 21 de setembre de 2016 (16.00 hores)
Prova 4 (entrevista): 23 de setembre de 2016 (9.00 hores) *

* L’ordre de les entrevistes serà per l’ordre de la suma de les proves 1 i 2.

Les proves es duran a terme a la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer Miquel Ricomà 46, de Granollers i l’ordre d’actuació de l’aspirant serà el que figura al punt 1 d’aquesta part dispositiva.

4. Publicar aquest decret en el DOGC.

David Ricart i Miró
President

Granollers, 31 d’agost de 2016

Data oficial de publicació CATCert

Last update 02.09.2016 | 11:09