|
 

Anunci sobre la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2016-2017

Data de l'anunci:

Dilluns, 19 de setembre de 2016 a les 08:55

La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió de 7 de setembre de 2016, ha aprovat entre d’altres els acords següents:

1. Atorgar amb caràcter provisional els ajuts de menjador per al curs escolar 2016/2017 als alumnes que consten en l’annex núm. 1 de l’informe de la relació de fets, d’acord amb el que s’hi especifica.

2. Denegar l’ajut de menjador per al curs escolar 2016/2017 als alumnes que consten en l’annex núm. 2 de l’informe de la relació de fets, d’acord amb el que s’hi especifica.

3. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació d’una despesa màxima dos milions cent-setanta mil cent noranta-set euros amb vint-i-nou cèntims (2.170.197,29 €) amb càrrec a la partida 324.34.06.480.01 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2016, i aquella partida que correspongui per a l’exercici 2017.

4. Condicionar els acords primer i tercer precedents a la resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts.

5. Condicionar els acords primer, segon, tercer i quart precedents a l’acord del Ple del Consell Comarcal per raó del qual s’aprovi la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió plenària de 20 d’abril de 2016, següent:

“Condicionar la resolució de la convocatòria a la signatura del conveni de finançament per al curs escolar 2016-2017 amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb subjecció a les seves previsions, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de menjador.”

6. Publicar en el taulell d’anuncis la llista dels ajuts atorgats i denegats i comunicar la resolució als ajuntaments interessats i al Servei d’Acolliment per a dones en situació de violència masclista de la comarca del Vallès, amb el detall de les persones beneficiàries del seu municipi i amb indicació del caràcter provisional de l’atorgament i de les condicions a les quals hi estan subjectes.

Data oficial de publicació CATCert

Last update 19.09.2016 | 08:55