|
 

Guia de Serveis

Filtrar resultats

123>
 • Accions per delegació de competències de la secretaria general de joventut

  Assumir les funcions marcades al Consell Comarcal segons la delegació de competències.

 • Accions solidàries

  En el marc de la Campanya solidària de sensibilització Vallès Oriental- Norte de Chinandega s’ha elaborat una exposició en què es recull una breu ressenya de la història recent de Nicaragua, els vincles solidaris, els processos d’agermanament entre municipis i les accions solidàries desenvolupades.

 • Accés motoritzat al medi natural

  Correspon al Consell Comarcal gestionar les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin activitats amb accés motoritzat al medi natural, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

 • Acord per al desenvolupament local del Vallès Oriental

  Dur a terme la planifi cació estratègica de les polítiques de desenvolupament local, incorporant els principis de concertació, cooperació i dimensió territorial, per tal d’assolir una major efi càcia en els processos d’inserció laboral i en la competitivitat de l’economia de la comarca.

 • Agenda escolar

  Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.

 • Ajuts de menjador curs 2014/2015
 • Ajuts de menjador curs 2015/2016

  CURS 2015/2016


  El Ple, en sessió de 18 de març de 2015, va aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal amb els annexos, i la convocatòria corresponent per al curs escolar 2015/2016. El dia 30 de març de 2015, es publica la Notificació oficial al BOPB.

 • Ajuts individuals de desplaçament obligatoris

  Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar.

 • Assessorament en TIC

  Cooperar amb els ens locals mitjançant l’assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.

 • assistència medi ambient Assistència tècnica i assessorament ambiental

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal.

 • Assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

  Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb la gestió documental i l’arxiu.

 • Assistència tècnica i assessorament habitatge

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal.

 • Logo Amunorchi Compromís solidari

  La solidaritat, l’ajuda humanitària, l’aposta per al desenvolupament i el compromís dels municipis del Vallès Oriental amb les poblacions del nord de la regió de Chinandega, la zona més desfavorida de Nicaragua, neix a finals de la dècada dels 80.

 • Consell Consultiu de la gent gran

  Garantir la participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions amb la fi nalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu.

 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  L’anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat internacional, campanyes d’emergència i altres activitats relacionades amb el tema.

 • Declaració de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)

  La protecció, conservació, acreixement, investigació, catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural, ja sigui de titularitat pública o privada, així com l’estimulació de la participació de la societat en la tasca de protecció.

 • Desenvolupament del sector agroalimentari

  Potenciar el desenvolupament econòmic i l’ocupació en el sector agroalimentari per millorar la qualitat de vida de la població i difondre la cultura del treball en conjunt com a manera d’optimitzar recursos i maximitzar resultats.
  Promocionar el producte local de qualitat.

 • Diccionari bibliogràfic dels alcaldes i alcaldesses

  Espai web on es recullen les notes biogràfiques de les persones que han estat i són alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, des de l’any 1901 fins a l’actualitat. El fet de ser un espai web facilita l’ús del Diccionari com a eina de consulta i la seva actualització constant.

 • Dinamització i coordinació de la Xarxa LISMIVO

  Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen.

 • Documentació LISMIVO

  Des de l’aprovació de la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), ara fa trenta anys, s’han portat a terme estratègies específiques i campanyes per a incentivar la contractació de persones amb discapacitat a les empreses ordinàries i a les administracions públiques.

 • Els llocs de la Guerra Civil

  Projecte iniciat el 2006 amb l’objectiu de localitzar, situar i cartografiar les principals infraestructures generades durant la Guerra Civil, per tal de fer un inventari dels diferents elements relacionats amb aquesta època de la història.

 • Emissió d'informes

  La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes, que ho requereixin d’acord amb la normativa vigent.

 • Estudis i Anàlisis

  Centre d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que ens permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori.

 • Mapa Vallès Oriental Experiències pioneres en cooperació internacional

  Municipis del Vallès Oriental, conjuntament amb el Consell Comarcal i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, promovem des de fa anys projectes de cooperació al desenvolupament en la zona nord de la regió nicaragüenca de Chinandega.

 • Informe sobre consultoris locals de propietat municipal

  Donar suport administratiu als diferents ajuntaments per sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.

123>
Last update 29.11.2016 | 18:31