Guia de Serveis

Pàgina 2 de 3
 • Informe sobre consultoris locals de propietat municipal

  Donar suport administratiu als diferents ajuntaments per sol·licitar subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal.

 • Inventari de camins

  Correspon al Consell Comarcal elaborar la proposta d’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca, per a la catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

 • Material de suport al professorat de música de secundària

  Impulsar les experiències didàctiques innovadores de caràcter pedagògic dels mestres i del professorat dels centres educatius i fer-les conèixer als altres centres.

 • Oficina Comarcal del Consum

  L’OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores) és un servei públic i gratuït que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb el suport de l’Agència Catalana del Consum i la Diputació de Barcelona.

 • Oficina d'habitatge

  Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania de la comarca

 • PUOSC Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC)

  El Consell Comarcal té subscrit un conveni de cooperació amb la Generalitat de Catalunya per a la gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i d’altres activitats de suport a la cooperació amb la inversió pública local.

 • Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

  Suport als ajuntaments en el desenvolupament de programes d’acollida, de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’acomodació de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el suport contra l’exclusió.

 • Pla comarcal de Joventut

  És una eina de treball realitzada amb els professionals de joventut de la comarca tenint com a marc referencial el Pla nacional de joventut de Catalunya.

 • Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

  La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) és l’òrgan ambiental del Consell Comarcal competent per a l’avaluació de les sol·licituds de llicència ambiental en aquells municipis de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 • Programa d'Alimentació, Nutrició i Salut

  Sensibilitzar sobre les bones pràctiques alimentàries i les qualitats nutricionals dels aliments amb l’objectiu d’incidir en la salut de les persones i potenciar la producció local

 • Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma't)

  Millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades (entre 18-24 anys) i facilitar la seva inserció laboral a les empreses.

 • Programa de prevenció de la violència masclista

  Oferir recursos i, espais de refl exió i debat a les tècniques i tècnics de serveis socials de la comarca per ajudar-los a assolir l’objectiu social de violència zero.

 • Programa de suport als serveis socials

  Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics i tècnics municipals.

 • Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental

  El Servei Comarcal de Català està integrat en el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té a tot Catalunya. Aquest servei s'adreça a tots els ajuntaments, als ciutadans i a les empreses de les poblacions del Vallès Oriental que no disposen de servei de català, amb la finalitat de fomentar i promoure l'ús del català en tots els àmbits.

 • Servei d'ajuda a domicili

  Gestió del Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal.
  Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquests serveis pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

 • Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (eAIA)

  L’EAIA es un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs,pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar,distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.

 • Servei d'Elaboració d'estudis i anàlisis

  Servei d’anàlisi i de planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant  l’elaboració i la difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori.

 • Servei de Comandes

  Des dels seus inicis l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental ha centrat part de la seva tasca a gestionar comandes i sol·licituds d’informació de dades estadístiques. Aquest servei ha estat a disposició de representants polítics, tècnics municipals, mitjans de comunicació, agents econòmics i socials i a la ciutadania.

 • Servei de Suport en el disseny i redacció d'informes
 • Servei públic d'acompanyants d'assistència escolar per als alumnes hiperactius, amb dificultats motrius, amb transtorns de conducta, entre d'altres

  Tenir cura dels alumnes de primària i secundària dels centres escolars del Vallès Oriental hiperactius, amb dificultats motrius, amb trastorns de conducta, entre d’altres.

 • Servei públic d'acompanyants del transport adaptat

  Acompanyar els usuaris que facin servir el transport adaptat als centres especials de treball, centres ocupacionals i centres de dia d’atenció especialitzada.

 • Servei públic d'acompanyants del transport escolar

  Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.

 • Servei públic de menjador escolar

  Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.

 • Servei públic de transport adaptat

  Facilitar l’accés a les persones amb discapacitat als serveis socials d’atenció especialitzada

 • Servei públic de transport escolar

  Garantir el dret a l’educació mitjançant la prestació del servei de transport escolar, a través de diferents rutes establertes pel Consell Comarcal.

Pàgina 2 de 3
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06