Guia de Serveis

Pàgina 2 de 3
 • Servei comarcal d’oficina tècnica de medi ambient i territori

  La missió del servei és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.

 • Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental

  Aquest Servei està integrat en el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té a tot Catalunya. S’adreça als ajuntaments, als ciutadans i a les empreses de les poblacions del Vallès Oriental que no disposen de servei de català, amb la finalitat de fomentar i promoure l’ús del català en tots els àmbits.

  A la comarca hi ha 12 serveis de català: a Granollers, Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, Canovelles, Parets del Vallès, la Llagosta, Montornès del Vallès, Montmeló, la Garriga, Cardedeu, Sant Celoni i Servei Comarcal.

  El Servei Comarcal de Català està ubicat a les dependències del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, al carrer d'Enric Prat de la Riba, 84, 2a planta, de Granollers.

 • Servei d'acompanyants del transport adaptat

  Acompanyar els usuaris que facin servir el transport adaptat als centres especials de treball, centres ocupacionals i centres de dia d’atenció especialitzada.

 • Servei d'acompanyants del transport escolar

  Acompanyar els alumnes que facin servir el transport escolar als centres d’educació primària, secundària i especial.

 • Servei d'ajuda a domicili

  Gestió del Servei d’Ajuda a Domicili dels municipis que han delegat la prestació del servei al Consell Comarcal.
  Aquest servei és el conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. Aquests serveis pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.

 • Servei d'assistència tècnica i assessorament d'habitatge

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal en matèria d'habitatge.

 • Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

  Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb la gestió documental i l’arxiu.

 • Servei d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)

  L’EAIA es un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs,pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar,distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.

 • Servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere

  Oferir el servei d’atenció i acolliment d’urgències per a dones i els seus fills/es en situació de violència masclista o situació de vulnerabilitat.

 • Servei d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

  Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics de serveis socials, d’acollida i de polítiques migratòries i als usuaris que es consideri, de la Comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada.

 • Servei d’assistència jurídica

  Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb l’assistència jurídica.

 • Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

 • Servei d’assistència tècnica i assessorament d’arquitectura tècnica

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

 • Servei d’assistència tècnica i assessorament de medi ambient i enginyeria

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.

 • Servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut

  Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.

 • Servei d’assistència tècnica i assessorament en TIC

  Cooperar amb els ens locals mitjançant l’assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.

 • Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

  Oferir informació i orientació a les dones sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
  Oferir orientació jurídica als/les tècnic/ques de serveis socials i d’igualtat que atenen a adolescents, joves i dones que han patit o pateixen violència masclista.

 • Servei de menjador escolar

  Garantir el dret a l’educació, mitjançant la prestació del servei de menjador, la vigilància i les activitats interlectives, als usuaris dels centres docents de la comarca.

 • Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC)

  Definir, dissenyar i implementar aquelles Polítiques Públiques que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests moments de canvis i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal (PAC). Per dur a terme aquesta estratègia incorporarem elements de qualitat i innovació a la metodologia de treball.

 • Servei de teleassistència per a dones víctimes de violència de gènere

  Oferir un servei tecnològic de suport i protecció a les dones en situació de violència masclista.

 • Servei de traducció i interpretació

  Facilitar, promoure i millorar la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants i els professionals dels diferents serveis socials municipals i comarcals en el seu procés d’acollida i integració.

 • Servei de transport adaptat

  El servei de transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té per objectiu possibilitar l’accés a les persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones beneficiàries.

 • Servei de transport escolar

  Garantir el dret a l’educació mitjançant la prestació del servei de transport escolar, a través de diferents rutes establertes pel Consell Comarcal.

 • Servei de turisme

  Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el turisme com a sector econòmic rellevant a la comarca.

 • Serveis de certificació digital

  Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb l’Agència Catalana de Certificació.

Pàgina 2 de 3
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06