Guia de Serveis

Pàgina 3 de 3
 • SIG Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

  És una eina informàtica pensada per facilitar la gestió de la informació territorial, que ens permet interrelacionar o integrar informació sobre diferents fenòmens o elements territorials basant-se en la seva localització i relacions en l’espai, amb estructuració per capes temàtiques com pot ser, la xarxa viària, la xarxa hidrogràfi ca, l’altitud o d’altres.

 • Suport a la prevenció d’incendis forestal

  Cooperar amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca.

 • Suport a les funcions locals d’autoprotecció relatives a les instal·lacions, centres, establiments o dependències

  Cooperar amb els ens locals per millorar l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació en el marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica.

 • Suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades

  Cooperar amb els ens locals per donar suport als serveis de telecomunicacions: veu, mòbil i dades.

 • Xarxa LISMIVO

  Impulsar la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre les entitats que s’hi dediquen. Afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària com a mesura prioritària de compliment del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

 • xarxa TET Xarxa transició educació-treball (TET)

  Facilitar una transició de qualitat entre els estudis obligatoris i els estudis postobligatoris, així com vetllar per l’orientació i l’assessorament als joves que busquen una sortida formativa adient i professionalitzadora, que els ajudi a la seva incorporació al món laboral.

 • Xarxa veïnal i rural de camins

  Preservar i millorar els camins rurals de les zones de muntanya de la comarca.

Pàgina 3 de 3
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06
Darrera actualització: 19.07.2013 | 12:06