Acord per al desenvolupament local del Vallès Oriental

Dur a terme la planifi cació estratègica de les polítiques de desenvolupament local, incorporant els principis de concertació, cooperació i dimensió territorial, per tal d’assolir una major efi càcia en els processos d’inserció laboral i en la competitivitat de l’economia de la comarca.

- Fixar un marc de col·laboració formal i organitzada per a l’establiment de les bases del treball compartit en l’àmbit del desenvolupament local.
- Establir sistemes de millora en la gestió de les polítiques actives d’ocupació per tal de fomentar la promoció econòmica de l’àmbit.
- Impulsar l’execució de projectes i accions en l’àmbit de la formació, la qualifi cació professional, la competitivitat i l’ocupació.

Usuaris:

  • Empreses
  • Persones aturades
  • Tècnics de promoció econòmica
  • Responsables polítics
Darrera actualització: 30.05.2013 | 13:18