Assistència tècnica i assessorament habitatge

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal.

- Informar els ajuntaments sobre els plans de gestió de les dejeccions ramaderes dels quals els correspon la competència de validació.
- Informar els ajuntaments sobre aspectes ambientals sectorials que hagin de desenvolupar per raó de llur competència (soroll, contaminació lumínica, adopció de criteris ambientals, etc.).
- Emetre informes relatius a la intervenció administrativa sobre les activitats en matèria de seguretat i medi ambient, i de competència municipal, d’acord amb la normativa vigent.
- Emetre informes sobre obres, equipaments i serveis de competència municipal (clavegueram, abastament d’aigua, etc.).
- Emetre informes relatius a obres i establiments de companyies de serveis (electricitat, gas, telefonia, etc.).
- Realitzar controls i visites de comprovació a les instal·lacions i activitats esmentades en els punts anteriors.
- Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors.
- Col·laborar amb l’Ajuntament amb la resta de tasques pròpies de l’àmbit del medi ambient l’enginyeria.

Usuaris:

Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l’assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 12:04