Desenvolupament del sector agroalimentari

Potenciar el desenvolupament econòmic i l’ocupació en el sector agroalimentari per millorar la qualitat de vida de la població i difondre la cultura del treball en conjunt com a manera d’optimitzar recursos i maximitzar resultats.
Promocionar el producte local de qualitat.

- Millorar el sector de l’artesania alimentària.
- Facilitar la comercialització de productes locals.
- Establir una xarxa estable de comercialització.
- Vendre productes sense la intervenció d’intermediaris.
- Donar l’oportunitat al productor perquè expliqui el mètode d’elaboració al consumidor directament.
- Crear mecanismes de comunicació continus entre el sector primari i l’Administració local, i establir mecanismes de col·laboració.
- Promoure punts de trobada i refl exió per als diferents col·lectius de productors.

Usuaris:

Productors del territori, consumidors, restauradors.

Darrera actualització: 19.07.2013 | 13:32