Documentació LISMIVO

Des de l’aprovació de la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI), ara fa trenta anys, s’han portat a terme estratègies específiques i campanyes per a incentivar la contractació de persones amb discapacitat a les empreses ordinàries i a les administracions públiques.

L’any 2006 l’ONU va promulgar la «Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat» (Nova York, 13 de desembre de 2006), la qual reconeix una sèrie de drets específics per a totes les persones amb discapacitat, que se sumen als Drets Humans generalment reconeguts per a tots els éssers humans. Especialment significatiu és el contingut de l’ arts. 27 referent al “treball i ocupació” de les persones amb discapacitat.

l’Estat Espanyol va ratificar la Convenció (BOE de 21 de abril de 2008), comprometent-se amb això a prendre totes les mesures necessàries per garantir els drets de la Convenció de Nacions Unides. Amb aquesta finalitat, es va aprovar la Llei 26/2011 d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, la qual té com a finalitat la necessària adaptació i modificació de diverses normes internes de la legislació espanyola per tal de fer efectius els drets consagrats a la Convenció.

En relació a l’ocupació de les persones amb discapacitat al sector públic cal destacar que aquesta normativa pretén configurar un conjunt de mesures més eficient. A aquests efectes, ha estat modificada la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en els termes següents (apartat 1 de l’article 59):

“1. En les ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior al
set per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat,
considerant com a tals les que defineix l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 51/2003, de
2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal
de les persones amb discapacitat, sempre que superin els processos selectius i
acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici de les tasques, de
manera que progressivament s’arribi al dos per cent dels efectius totals en cada
administració pública.
La reserva del mínim del set per cent s’ha de realitzar de manera que, almenys,
el dos per cent de les places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que
acreditin discapacitat intel·lectual i la resta de les places ofertes ho sigui per a
persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.”

Darrera actualització: 09.05.2013 | 13:53