Emissió d'informes

La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes, que ho requereixin d’acord amb la normativa vigent.

Emetre informes sobre les actuacions següents:
- Enquesta d’infraestructures i equipaments locals (EIEL)
- Pla d’electrifi cació rural de Catalunya (PERC)
- Alteració de termes municipals
- Instruments de planifi cació territorial
- Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
- Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
- Infraestructures que s’hagin d’implantar o modifi car a la comarca
- Documents d’avaluacio ambiental, de plans, programes o projectes

Usuaris:

Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 12:07