Emissió d'informes

La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes, que ho requereixin d’acord amb la normativa vigent.

 • Emetre informes sobre les actuacions següents:
  •  Alteració de termes municipals
  • Instruments de planificació territorial
  • Plans d’ordenació urbanística municipal i plurimunicipal
  • Plans d’ordenació d’equipaments comercials (POEC)
  • Infraestructures que s’hagin d’implantar o modifi car a la comarca
  • Documents d’avaluacio ambiental, de plans, programes o projectes

Usuaris:

Les entitats que requereixin un informe del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 19:08