Estudis i Anàlisis

Centre d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que ens permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori.

- Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics, mitjançant l’elaboració i la tramesa de diferents informacions.
- Elaborar estudis sectorials que permetin el coneixement exhaustiu de la nostra realitat. A la vegada fer previsions per preveure les actuacions que cal dur a terme en un futur immediat i així donar resposta als problemes futurs.
- Crear grups de treball multidisciplinars a partir dels agents públics i privats del territori, per defi nir línies d’actuació.
- Recolzar, des d’un punt de vista d’anàlisi de la informació, als diferents àmbits d’actuació del Consell.
- Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna com externa, a partir de la plataforma “L’Observatori del Vallès Oriental”, amb domini propi a la xarxa (http: //www.lobservatori.net).
- Editar col·leccions, monografi es que siguin un instrument per a l’anàlisi de la comarca, tant en suport paper com electrònic.

Usuaris:

Totes les persones que participen directament en la presa de decisions, tècnics municipals de diferents àmbits, agents
socials i el públic en general.

Darrera actualització: 19.07.2013 | 13:33