Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

La Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) és l’òrgan ambiental del Consell Comarcal competent per a l’avaluació de les sol·licituds de llicència ambiental en aquells municipis de menys de 50.000 habitants que no disposen de ponència municipal, d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats.

  • Informar i avaluar les sol·licituds de llicència ambiental, modifi cacions d’activitats, actuacions de control i revisions de llicència en relació amb les activitats de les quals la competència d’avaluació correspon al Consell Comarcal d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats.
  • Exercir les competències municipals d’avaluació, control i inspecció de les activitats de les quals la competència d’avaluació és municipal, en el cas que els ajuntaments corresponents haguessin encarregat aquestes actuacions al Consell Comarcal, d’acord amb el que estableix la normativa de règim local.
  • Respondre consultes sobre la classifi cació i tramitació d’activitats d’acord amb la normativa reguladora de la intervenció ambiental sobre activitats.

Usuaris:

Els municipis de la comarca del Vallès Oriental amb menys de 50.000 habitants que no tinguin constituït l’òrgan ambiental propi.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 10:17