Servei d’assistència tècnica i assessorament en TIC

Cooperar amb els ens locals mitjançant l’assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.

 • Estudi de costos i telefonia i dades:
  • Realitzar una auditoria, assessorament i acompanyament en referència a la telefonia i les noves tecnologies.
  • Estudi de costos de telefonia i dades
   • Anàlisi de la despesa en telefonia i dades
   • Assessorament en serveis de telefonia
   • Assessorament en servei de correu i Internet mòbil
   • Assessorament en servei de dades i ADSL
   • Inventari de les xarxes telefòniques
   • Simplificar i ordenar les línies de la facturació
   • Estudis de rendiment
  • Ús dels mòbils
 • Implantar l’administració electrònica
  • Assessorament, formació i implantació de les eines CAOC:
  • Relacions amb la ciutadania:
   • e-TRAM: tràmits per al ciutadà
   • e-NOTUM: notificacions electròniques
   • e-TAULER: tauler d’anuncis i edictes
   • SEU-e: seu electrònica
   • e-Contractació (PSCP): perfil de contractant
   • e-FACT: factura electrònica
   • Transparència
  • Gestió interna
   • ERES: registre d’entrada i sortida
   • i-Arxiu: preservació i arxiu electrònic
   • Òrgans col·legiats: convocatòria d’òrgans col·legiats
  • Tràmits entre administracions
   • EACAT Tràmits: tràmits amb altres administracions a través d’EACAT
   • Via Oberta: intercanvi de dades entre administracions
   • SIGNA: sala virtual de signatura de convenis i altres documents
   • Ser el gestor de l’EACAT
  • Suport a la gestió d’usuaris de les eines AOC
  • Suport a l’ús de la signatura electrònica
 • Dades
  • Fer un inventari de tots aquells fitxers de dades. Preventivament, cal fer l’avaluació de l’impacte de la utilització de mitjans electrònics sobre la privacitat, prèviament a la implantació dels serveis, pel que fa a la tramitació del procediment electrònicament.
  • L’Administració recull moltes dades personals, perquè les necessita per complir les seves obligacions i donar els serveis que li demanen. Per evitar un ús arbitrari d’aquestes dades, s’estableix un conjunt d’obligacions regulades a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
  • Algunes obligacions serien, a tall d’exemple: facilitar el dret d’informació; obtenir el consentiment, si escau; legitimar les cessions de dades, i implantar les mesures de seguretat.
 • Anàlisi d’inventari programari i maquinari (soft i hard)
  • Creació d’un inventari exhaustiu d’ordinadors, electrònica de xarxa, dels equips d’impressió i dels seus consumibles -programari (software), maquinari (hardware), entre d’altres.
  • Creació de mapes del programari (software) instal·lat en els ordinadors.
  • Pautes adequació i actualització.
  • Creació i manual de bones pràctiques.
 • Gestió de compres Tic i millora d’estalvi (no inclou software a mida)
  • Compra segons requisits mínims inventari.
  • Recepció i comprovar la compra.
 • Anàlisi i gestió de parc d’impressores i digitalització.
  • Valorar amb quines eines milloraria el servei de impressió, escaneig, fax...
  • Formació al personal de tasques de perfil baix
  • Configurar el programari
 • Informàtica i sistemes
  • Mantenir i reparar tota la infraestructura d’equips informàtics, servidors, i infraestructures de virtualització.
  • Preparar els equips suport remot a traves d’Internet.
  • Comprar el material per a la reparació i manteniment.
 • Seguretat i xarxes
  • Implantar el servei del CESICAT per veure les deficiències del web municipal, i altres serveis prestats a traves d’internet i el posterior anàlisi.
  • Proposta i aplicació de mesures correctives en base als informes del CESICAT.
  • Establir protocols per salvaguardar les còpies de seguretat
  • Definició de polítiques de seguretat en tallafocs en base a grups d’usuaris o màquines, així com aplicació de polítiques de restricció a la xarxa pública i privada
  • Programació i instal·lació de commutadors (switch), encaminadors (routers) i tallafocs (firewalls)
  • Interconnexió de seu amb altres edificis via Vpn site a site (connector edificis)
 • Seguretat i xarxes
  • Assessorament jurídic del reglament de teletreball
  • Vpn Client 2 Site (Treballador <-> Organització)
 • Prestar assistència en l’àmbit de l’administració electrònica:
  • Cedir una instància d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió documental, d’ara endavant PROGRAMA, a l’ens que ho sol·liciti.
  • Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del PROGRAMA i emmagatzemar la informació que es generi mitjançant aquest.
  • Ocupar-se del manteniment del PROGRAMA que inclou, la disponibilitat del sistema, el rendiment i els canvis de versió.
  • Assumir la direcció d’implementació del PROGRAMA, que inclou les funcions següents:
   1. Gestionar i supervisar el projecte de desplegament del PROGRAMA.
   2. Gestionar la configuració i parametrització del sistema.
   3. Prestar suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats per la implementació del PROGRAMA.
   4. Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents electrònics.
   5. Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei.
  • Posar a disposició del ens que ho sol·liciti un equip d’implementació del PROGRAMA integrat per professionals amb competències jurídiques, arxivístiques i en tecnologies de la informació i de la comunicació, que amb la col·laboració del personal del ens sol·licitant, desenvolupi les funcions següents:
   1. Acompanyar i donar suport durant la implementació del PROGRAMA.
   2. Assessorar sobre els canvis organitzatius derivats de la implementació del PROGRAMA, entre d’altres, la metodologia de treball del registre, l’atenció a ajuntaments i ciutadans i l’arxiu.
   3. Assessorar sobre com simplificar els processos i explotar les funcionalitats que ofereix el PROGRAMA, definir les tipologies d’expedients i procediments electrònics.
   4. Identificar, dissenyar, sistematitzar, parametritzar i configurar un catàleg de tràmits electrònics.
   5. Gestionar els usuaris del PROGRAMA.
   6. Assessorar en relació amb els canvis normatius que afectin a l’expedient electrònic.
   7. Organitzar sessions formatives i informatives adreçades al personal del ens per a la implementació del PROGRAMA.
  • Un cop implementat el PROGRAMA, oferir un servei de suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del PROGRAMA.
  • L’activitat d’assistència es durà a terme indistintament des de les dependències del Consell Comarcal o presencialment des de les dependències del ens sol·licitant.

Usuaris:

Personal dels ens locals de la comarca.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 17:54