Guia de Serveis

 • Accions per delegació de competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de Joventut

  Objecte: Assumir les funcions marcades al Consell Comarcal segons la delegació de competències.

 • Accés motoritzat al medi natural

  Objecte: Garantir la conservació del patrimoni natural de la comarca, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.

 • Agenda escolar

  Objecte: Ajudar l’alumne a planificar el seu treball i facilitar la comunicació entre la família i el centre.

 • Ajuts de menjador

  Objecte: Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics de menjador, a l’alumnat alumnes matriculats en centres educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de Catalunya que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.

 • Ajuts individuals de desplaçament obligatoris

  Objecte: Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics, quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar.

 • Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

  Objecte: El manteniment, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i primordial d’informació per preservar la memòria històrica; custodiar documentació de valor administratiu i permanent d’institucions públiques de la comarca.

 • Consell consultiu de la gent gran

  Objecte: Garantir la participació de les pròpies persones, entitats i associacions que representen les persones grans, amb la finalitat de millorar el benestar integral i la seva qualitat de vida.

 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  Objecte: Un dels objectius generals del Consell Comarcal, que estableix el Pla d’Actuació Comarcal, és el foment de l’activitat econòmica, la millora de les condicions i la qualitat de vida, la protecció del medi ambient i la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques. n aquest sentit, ha fet un esforç per oferir un bon servei amb el màxim d’eficiència i eficàcia possible municipis i ens locals en l’àmbit de la cooperació.

 • Declaració de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)

  Objecte: La protecció, conservació, acreixement, investigació, catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural, ja sigui de titularitat pública o privada, així com la participació de la societat en la tasca de protecció.

 • Diccionari bibliogràfic dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental

  Coneixement de la biografia de les persones que han estat i són alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental des de l’any 1901 fins a l’actualitat. El fet de ser un espai web facilita l’ús del Diccionari com a eina de consulta i la seva actualització constant.

 • Emissió d'informes

  Objecte: La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.

 • Foment de l’ocupació

  Objecte: Accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives d’ocupació destinades a reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes específics que inclouen la formació de qualitat de les persones aturades, l’orientació, la prospecció empresarial i la inserció laboral.

 • Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics

  Objecte: Donar suport i reforçar els serveis bàsics d’atenció social en la gestió i la realització del Pla Individual d’Atenció a les persones, d’ara endavant PIA, amb dret a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 • II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

  Objecte:

  Promoure la igualtat de dones i homes en les accions que es duen a terme des de les diferents serveis i àrees de l’administració pública local i comarcal:

  • Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals i comarcals.
  • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
  • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
  • Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
  • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.
 • Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

  Objecte: Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.

 • Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

  Objecte: Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.

 • Oficina Comarcal del Consum

  Objecte: Informar les persones consumidores dels seus drets i deures i tramitar les consultes, queixes, reclamacions, denúncies o sol·licituds d’arbitratge que se’n derivin.

 • Oficina Comarcal de l'habitatge

  Objecte: Prestar el servei d’assessorament als ciutadans/nes de la comarca per tal de donar a conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal seguir per acollir-se a les iniciatives públiques en aquest àmbit; així mateix esdevé per als ens locals de la comarca un espai on poden trobar l’assessorament tècnico-jurídic adequat per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria.

 • Pla comarcal de Joventut

  Objecte:

  El Pla Comarcal de Joventut és una eina d’anàlisi estratègica, compartida amb el territori i els municipis de la comarca que serveix per recollir i consensuar les diferents demandes, tot incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur en la línia de potenciar l’emancipació juvenil.

  El Pla ajuda a definir, coordinar, impulsar i calendaritzar les diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint, si s’escau, recursos supramunicipals.

  El Pla s’adapta  a les necessitats canviants del territori, té una vigència de quatre anys i el seu marc de referència és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), en base al qual es proposen les línies de treball per part dels diferents ens implicats: Generalitat de Catalunya (Projecte Govern), el món local (Projecte Territori) i el conjunt del moviment juvenil organitzat (Projecte Jove). En aquesta línia, el món local té un paper destacat ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, vetlla perquè les polítiques de joventut responguin a les necessitats i els projectes de la gent jove.

 • Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

  Objecte: Donar suport als municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida, la igualtat i la integració de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i suport contra l’exclusió.

 • Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

  Objecte: Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats.

 • Processos de participació ciutadana
 • Programa d'Educació viària

  Objecte: Fomentar les conductes cíviques i responsables de l’alumnat en matèria d’educació viària.

 • Programa d'intercanvi de xeringues

  Objecte: Ajudar els toxicòmans per via parenteral a adquirir hàbits i conductes més saludables i a prevenir les malalties infectocontagioses

 • Programa de suport als serveis socials

  Objecte: Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics i tècnics municipals.

Darrera actualització: 10.11.2020 | 11:30
Darrera actualització: 10.11.2020 | 11:30