Servei d'atenció a la infància i adolescència (EAIA)

Objecte: L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en risc greu o en situació de desemparament i de llurs famílies.

Funcions:

  • Col·laborar en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de desemparament d’infants del territori.
  • Donar informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en situació de risc o de desemparament, especialment quant a recursos públics o privats al seu abast.
  • Orientar, diagnosticar, proposar mesures i elaborar programes individuals de tractament.
  • Fer el seguiment i control dels tractaments i de les mesures assistencials ja siguin prestats amb mitjans propis o aliens.
  • Col·laborar amb les corporacions locals i entitats públiques i privades del seu àmbit territorial en les tasques de detecció, prevenció, informació, valoració, tractament i integració del menor.

Usuaris:

Infants i adolescents en situació de risc greu o de desemparament i les seves famílies, derivats pels serveis socials bàsics de tots els ajuntaments de la comarca i per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 14:19