Serveis als municipis

 • Accions per delegació de competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant la Direcció General de Joventut

  Objecte:

  • Assumir les funcions assignades al Consell Comarcal segons la delegació de competències.
 • Accés motoritzat al medi natural

  Objecte:

  • Garantir la conservació del patrimoni natural de la comarca, assegurant, alhora, el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural.
 • Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

  Objecte:

  • El manteniment, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui una font primària i primordial d’informació per preservar la memòria històrica; custodiar documentació de valor administratiu i permanent d’institucions públiques de la comarca.
 • Consell de cooperació i solidaritat del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Un dels objectius generals del Consell Comarcal, que estableix el Pla d’Actuació Comarcal, és el foment de l’activitat econòmica, la millora de les condicions i la qualitat de vida, la protecció del medi ambient i la col·laboració amb altres administracions i entitats públiques. n aquest sentit, ha fet un esforç per oferir un bon servei amb el màxim d’eficiència i eficàcia possible municipis i ens locals en l’àmbit de la cooperació.
 • Declaració de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL)

  Objecte:

  • La protecció, conservació, acreixement, investigació, catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural, ja sigui de titularitat pública o privada, així com la participació de la societat en la tasca de protecció.
 • Emissió d'informes

  Objecte:

  • La realització d’informes o participació sobre actuacions, plans, programes i projectes que ho requereixin, d’acord amb la normativa vigent.
 • Gestors del programa individual d'atenció a la dependència de suport als serveis socials bàsics

  Objecte:

  • Donar suport i reforçar els serveis bàsics d’atenció social en la gestió i la realització del Pla Individual d’Atenció a les persones, d’ara endavant PIA, amb dret a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
 • II Pla Comarcal d'Igualtat de gènere

  Objecte:

  • Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en les accions que es duen a terme des dels diferents serveis i àrees de l’administració pública local i comarcal:
   • Situar la igualtat efectiva entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i comarcal i de totes les polítiques locals i comarcals.
   • Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
   • Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals i comarcals, promovent les condicions per a què totes les persones gaudeixin d’una vida digna.
   • Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
   • Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.
 • Impuls i dinamització dels polígons d’activitat econòmica

  Objecte:

  • Servei per a l’impuls de polítiques de suport, dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis del Vallès Oriental amb l’objectiu de contribuir a l’enfortiment del teixit industrial a la comarca.
 • Observatori-centre d’estudis del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques, que permet aprofundir en el coneixement de la comarca mitjançant l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials. Dóna suport al disseny de les polítiques, ajustant-se a la realitat del territori. El servei recopila, organitza, genera i difon, de manera permanent, informació territorial d'interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local i alhora aportar coneixement i dades que ajudin al disseny de les actuacions i polítiques publiques que es duen a terme des de l’àmbit comarcal..
 • Pla comarcal de Joventut

  Objecte:

  • El Pla Comarcal de Joventut és una eina d’anàlisi estratègica, compartida amb el territori i els municipis de la comarca que serveix per recollir i consensuar les diferents demandes, tot incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme en la línia de potenciar l’emancipació juvenil.
  • El Pla ajuda a definir, coordinar, impulsar i calendaritzar les diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint, si s’escau, recursos supramunicipals.
  • El Pla s’adapta  a les necessitats canviants del territori, té una vigència de quatre anys i el seu marc de referència és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), en base al qual es proposen les línies de treball per part dels diferents ens implicats: Generalitat de Catalunya (Projecte Govern), el món local (Projecte Territori) i el conjunt del moviment juvenil organitzat (Projecte Jove). En aquesta línia, el món local té un paper destacat ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, vetlla perquè les polítiques de joventut responguin a les necessitats i els projectes de la gent jove.
  • En concret, el Pla comarcal de Joventut del Vallès Oriental que s’articula a partir de dos objectius bàsics:
   • Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de formes i models de vida.
   • Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància la seva visió del món.
 • Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Donar suport als municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida, la igualtat i la integració de la nova ciutadania del Vallès Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el suport contra l’exclusió.
 • Pla de reactivació econòmica i social del Vallès Oriental

  Objecte:

  • El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la Covid-19; es dirigeix als ajuntaments de més de 50.000 habitants i a tots els Consells Comarcals amb l’objectiu d’impulsar l’elaboració i execució per part de les administracions locals de Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació per tal de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi del Coronavirus a Catalunya.
  • Des de l’anunci d’aquesta mesura, la Taula Vallès Oriental Avança ha estat treballant en l’elaboració i execució del Pla per tal de donar resposta al més aviat possible a les necessitats econòmiques i socials detectades a la comarca, arribant a consensuar 12 línies de treball.
 • Ponència comarcal d'avaluació ambiental (PCAA)

  Objecte:

  • Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats.
 • Programa de suport als serveis socials

  Objecte:

  • Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics/es i tècnics/es municipals.
 • Referent comunitària del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb dependència al Vallès Oriental

  Objecte:

  • Impulsar i desenvolupar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència al Vallès Oriental.
 • Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental

  Objecte:

  • Aquest Servei està integrat en el Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental i forma part de la xarxa de serveis de català que el Consorci per a la Normalització Lingüística té a tot Catalunya. S’adreça als ajuntaments, als ciutadans i a les empreses de les poblacions del Vallès Oriental que no disposen de servei de català, amb la finalitat de fomentar i promoure l’ús del català en tots els àmbits.
  • A la comarca hi ha 12 serveis de català: a Granollers, Mollet del Vallès, Caldes de Montbui, Canovelles, Parets del Vallès, la Llagosta, Montornès del Vallès, Montmeló, la Garriga, Cardedeu, Sant Celoni i  Servei Comarcal.
  • El Servei Comarcal de Català està ubicat a les dependències del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, al carrer d'Enric Prat de la Riba, 84, 2a planta, de Granollers.
 • Servei Comarcal de gestió energètica i d'aigua (GEA)

  Objecte:

  • L’assessorament i la cooperació en la comptabilitat energètica dels ajuntaments de la comarca, per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua. Es treballa amb els ajuntaments dia a dia per minimitzar i controlar les seves factures energètiques i d’aigua.
 • Servei comarcal d’oficina tècnica de medi ambient i territori

  Objecte:

  • La missió del servei és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.
 • Servei d'assessorament tècnic en gent gran

  Objecte:

  • Oferir orientació i assessorament a tècnics i tècniques de serveis socials, així com a professionals d’altres serveis que atenen a persones grans.
  • Impulsar el treball en xarxa entre els diferents serveis que atenen persones grans al territori.
  • Desenvolupar accions adreçades a la prevenció, la dinamització i l’atenció de les necessitats de les persones grans, promocionant la seva qualitat de vida i promovent la seva autonomia personal.
 • Servei d'assistència tècnica i assessorament en arxiu i gestió documental

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant l'assessorament
 • Servei d'assistència tècnica i assessorament en matèria de mobilitat

  Objecte:

  • Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els aspectes de competència municipal.
 • Servei de certificació digital

  Objecte:

  • Prestació de serveis de certificació digital a les administracions públiques catalanes i als ciutadans mitjançant idCAT, com a ens que col·labora amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 • Servei de millora i estratègia corporativa (SMEC)

  Objecte:

  • Definir, dissenyar i implementar aquelles Polítiques Públiques que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests moments de canvis i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal (PAC). Per dur a terme aquesta estratègia incorporarem elements de qualitat i innovació a la metodologia de treball.
 • Servei de turisme

  Objecte:

  • Desenvolupament de polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador i rellevant a la comarca.

  Objectius estratègics:

  1. Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del sector (oferta i demanda).
  2. Millorar i fomentar la competitivitat dels serveis turístics de la comarca.
  3. Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals.
  4. Incorporar estratègies turístiques intel·ligents.
  5. Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació amb la Destinació Barcelona.
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:10
Darrera actualització: 07.04.2021 | 14:10