Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental

Objecte:

 • La coordinació i la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca.
 • Gestió i coordinació directa dels Serveis socials bàsics i d’altres serveis socials bàsics dels municipis que encarreguin la seva prestació al Consell Comarcal.
 • Gestió i coordinació compartida amb l’ajuntament de tècnics i/o administratius d’aquells municipis que queda contemplat al conveni corresponent.
 • La prestació, el manteniment i la millora de programes i actuacions en l’àmbit dels serveis socials i de benestar i família, es farà a través dels:

SERVEIS SOCIALS BÀSICS:

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits familiar i social. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els serveis socials bàsics donen respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels destinataris dels serveis.

Serveis que inclouen:

 • Servei bàsic d’atenció social: conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones. Tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o exclusió.
 • Serveis d’atenció domiciliària:
 • Servei d’ajuda a domicili: conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i /o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d'autonomia personal. El servei d’ajuda a domicili pot complementar-se amb altres modalitats d’atenció.
 • Servei de tecnologies de suport i cura: constitueixen una modalitat dels serveis d'atenció domiciliària amb la tecnologia adequada, que ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, i que assegura una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sorgir. Es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.
 • Serveis residencials d’estada limitada:
 • Servei d'acolliment residencial d'urgència: és un servei que supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència. Aquest servei es pot prestar en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
 • Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació: Servei d’acolliment temporal i d’assistència a persones adultes en situació de marginació que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge o que no en tenen.
 • Serveis de menjador social: proporcionen àpats elaborats, de forma temporal, a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a la subsistència. Aquests serveis poden prestar-se en un establiment social, mitjançant un servei d'ajuda a domicili, o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.
 • Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària: proporcionen suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis socials d'atenció social, en l’exercici de les seves funcions, i atenen les persones i/o famílies derivades pels professionals dels serveis bàsics d’atenció social quan sigui necessari.
 • Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Funcions:

 • Agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental.
 • Prestar i gestionar els serveis socials bàsics, mitjançant un o més equips multidisciplinars, concretant-ne la zonificació i la ubicació.
 • Ocupar-se de l’assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i exercir un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions.
 • Proporcionar suport informatiu i estadístic a les tasques de planificació i avaluació de l’Administració de la Generalitat.

Usuaris:

 • Ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants o aquells de més de 20.000 habitants amb els que s’hagi formalitzat conveni amb el Consell Comarcal

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 06

psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea:

Roser Colomé i Soler

 

Cap de l’Àrea:

Silvia Pérez Corts

 

Persones de contacte:

Anna Ramoneda

Anna Batlles/Núria Planas

 

 

Darrera actualització: 08.04.2021 | 11:41