Competències

Article 22. Competències organitzatives del president o la presidenta

1. En els vint dies hàbils següents a la sessió constitutiva, el president o la presidenta mitjançant Decret ha d’aprovar, si s’escau, el següent:

a) Nomenar entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions.

b) Configurar el règim de delegacions de competències de la Presidència a favor de la Comissió de Govern, dels consellers i conselleres o de la Gerència i el règim de delegació de firma, si s’escau.

c) Nomenar els consellers delegats i el règim de llurs competències, si s’escau.

d) Delegar la presidència dels òrgans col·legiats del Consell Comarcal o de llurs organismes autònoms, si s’escau.

e) Convocar la sessió o les sessions extraordinàries del Ple necessàries per a configurar l’organització comarcal.

f) Totes aquelles qüestions que corresponguin.

2. Així mateix, el president o la presidenta, en els vint dies hàbils següents a la celebració de la sessió plenària referenciada en l’article següent i mitjançant Decret, aprova si s’escau, les resolucions següents:

a) Delegar les presidències de les Comissions Informatives, si s’escau.

b) Nomenar el personal eventual.

3. El president o presidenta dóna compte al Ple dels decrets als quals fa referència aquest article en la propera sessió que aquest celebri.

Darrera actualització: 3.08.2023 | 11:20
Darrera actualització: 3.08.2023 | 11:20