Competències Gerència

Les competències de gerència del Consell Comarcal són les que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 16 - La gerència

16.1  Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

16.2  El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.

 

El Reglament Orgànic Comarcal estableix:

Article 97. Gerència

1. La Gerència comarcal com a òrgan necessari de l'estructura institucional del Consell Comarcal és el nivell organitzatiu que fa viable l'alineament entre política i gestió en l'àmbit de les seves competències.

2. La Gerència es regeix pel que estableix la secció II d’aquest capítol.

3. La persona titular de la Gerència comarcal tindrà la consideració, de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica d'ocupació pública, de personal directiu professional.

Darrera actualització: 18.02.2021 | 14:13
Darrera actualització: 18.02.2021 | 14:13