Portal transparència

Al Consell Comarcal treballem amb el Portal de Transparència que presta el Consorci Administració Oberta de Catalunya amb la col·laboració de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. Allà hi ha tota la informació sobre aquesta administració. Per tal de facilitar l'accés a la informació, us presentem una llista de dubtes que et poden sorgir: cliqueu-hi al damunt per accedir al punt del portal on hi trobareu la resposta:

Representants polítics

 1. Qui és el president del Consell?
 2. Qui són els consellers/es que formen part del govern comarcal?
 3. Qui són els consellers/es que no formen part del govern comarcal?
 4. Quin règim econòmic tenen els representants polítics de la institució?
 5. Quines activitats i béns tenen els representants polítics de la institució?
 6. Quina és l'agenda institucional del president/a i equip de govern?
 7. Com puc contactar amb els membres del govern comarcal?
 8. Com puc contactar amb els membres de l’oposició?

Recursos col·lectius

 1. Quins són els òrgans de govern del Consell Comarcal? Qui els composa i quines competències tenen?
 2. Qui forma el consell d'alcaldes i alcaldesses i quines competències té aquest òrgan?
 3. Quin és l'organigrama o cartipàs del Consell?
 4. On puc trobar les convocatòries de les sessions de ple?
 5. On puc trobar les Actes del ple?
 6. On puc trobar els acords de la Junta de Govern?
 7. On puc trobar informació sobre el retiment de comptes?
 8. On puc trobar els Reglaments Comarcals?

Recursos econòmics

 1. On puc trobar el pressupost de la institució?
 2. On puc trobar informació sobre l’execució trimestral del pressupost?
 3. On puc trobar les modificacions pressupostàries realitzades?
 4. On puc trobar informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària?
 5. On puc trobar la liquidació dels pressupostos?
 6. On puc trobar la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de la institució, segons les categories?
 7. On puc trobar el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança?
 8. On puc trobar l’oferta de treball de la institució, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
 9. On puc trobar l’inventari general del patrimoni de la institució?
 10. On puc trobar els contractes formalitzats, majors i menors?
 11. On puc trobar les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
 12. On puc trobar les modificacions dels contractes?
 13. On puc trobar la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i la quantia econòmica?
 14. On puc trobar les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
 15. On puc trobar els convenis signats?
 16. On puc trobar el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?

La comarca i la gestió dels recursos

 1. On puc trobar notícies, informacions o opinions relacionades amb la gestió del govern?
 2. On puc trobar notícies, informacions o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició?
 3. On puc trobar informació sobre el desenvolupament del Ple?
 4. On puc trobar informació sobre la comarca?
 5. On puc trobar l’agenda d’activitats comarcals?
 6. Qui és la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació?

Eines per a la participació ciutadana

 1. Quins consells sectorials hi ha a Consell Comarcal?
 2. En quins instruments de consultes i/o de participació puc participar?
 3. On puc trobar la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant els Ajuntaments i la ciutadania?
 4. On puc trobar instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes, suggeriments o reclamacions sobre el seu funcionament?
Darrera actualització: 17.03.2021 | 18:51
Darrera actualització: 17.03.2021 | 18:51