Ple ordinari

Dimecres, 23 de novembre de 2022 de 19:00 a 20:00

(Sessió pública)

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023.

3. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023.

4. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost.

6. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023

ÀREA DE MEDI AMBIENT

7. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Martorelles.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

8. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000539, de 9 de novembre, d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdits.

9. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2023.

10. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

11. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

12. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb activitats privades a l’àmbit del coneixement.

13. Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball.

14. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció de personal temporal

15. Aprovar l’expedient 35 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de

20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació

17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

18. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026.

19. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021

20. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021

ÀREA DE TURISME

21. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2023.

22. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2022.

2. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3n trimestre 2022).

3. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000458 de 23 de setembre, al 2022PRES000553 de 17 de novembre.

4. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001609, de 23 de setembre, al 2022GER002043, de 17 de novembre.

PER URGÈNCIA

1. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles.

2. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

3. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

23. Precs i preguntes.

Adreça:

Biblioteca municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (C. Mestre Joan Batlle, 6),

Darrera actualització: 23.11.2022 | 09:56