Pla comarcal de Joventut

Objecte:

 • El Pla Comarcal de Joventut és una eina d’anàlisi estratègica, compartida amb el territori i els municipis de la comarca que serveix per recollir i consensuar les diferents demandes, tot incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme en la línia de potenciar l’emancipació juvenil.
 • El Pla ajuda a definir, coordinar, impulsar i calendaritzar les diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint, si s’escau, recursos supramunicipals.
 • El Pla s’adapta  a les necessitats canviants del territori, té una vigència de quatre anys i el seu marc de referència és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat), en base al qual es proposen les línies de treball per part dels diferents ens implicats: Generalitat de Catalunya (Projecte Govern), el món local (Projecte Territori) i el conjunt del moviment juvenil organitzat (Projecte Jove). En aquesta línia, el món local té un paper destacat ja que, partint dels principis de proximitat i subsidiarietat, vetlla perquè les polítiques de joventut responguin a les necessitats i els projectes de la gent jove.
 • En concret, el Pla comarcal de Joventut del Vallès Oriental que s’articula a partir de dos objectius bàsics:
  • Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la diversitat de formes i models de vida.
  • Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància la seva visió del món.

Funcions:

 • Tenir una visió comarcal en matèria de joventut, mitjançant l’ estudi de polítiques de joventut, per tal de detectar les necessitats que hi ha a la comarca, conèixer-ne les demandes i afinitats, amb monogràfics d’interès, d’acord amb les demandes dels professionals de joventut, i fer visites al territori, tant per recollir informacions d’interès com per veure com es treballa i com s’estructuren les polítiques de joventut als municipis de la comarca.
 • Donar suport als ajuntaments i als professionals en el desenvolupament de polítiques locals de joventut, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió, de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut, i proposar i oferir formació, sempre tenint en compte les demandes dels professionals de joventut.
 • Crear programes i projectes a partir de grups de treball temàtics: de formació i ocupació, d’inclusió, de salut jove i altres que es considerin pertinents.
 • Disposar d’una estructura organitzativa en els municipis per tal de fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.
 • Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut.
 • Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents, d’acord amb els eixos del Pla Nacional de Joventut.

 

EIXOS:

 • Eix 1: visió i anàlisi de les polítiques municipals i comarcals de joventut
 • Eix 2: suport als municipis i als professionals. treball en xarxa
 • Eix 3: emancipació juvenil: ocupació, formació, habitatge, salut
 • Eix 4: participació

El Pla Comarcal tambéincorpora els principis metodològics que vertebren el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat):

→ principi de participació, el servei comarcal de joventut ha de ser un espai de suport, recolzament i suma de propostes.

→ principi de qualitat, conèixer bé el territori i llurs dinàmiques per, tot treballant des de la proximitat, potenciar fer-ho el màxim de bé

Usuaris/àries:

 • Els professionals de joventut de la comarca.
 • Responsables polítics de l’àmbit de joventut

Contacte:

Serveis als municipis

93 860 07 05

sp@vallesoriental.cat

Conseller de l’Àrea:

Marc Uriach i Cortinas

 

Persona de contacte:

Irene Mur i Vila

 

 

Darrera actualització: 07.04.2021 | 17:34