Modalitats

►Servei escolar de transport obligatori

Correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental la gestió del desplaçament gratuït de l’alumnat d’educació obligatòria, quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:

  1. Que hagin d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial de la comarca del Vallès Oriental, proposat pel Departament d’Ensenyament.

  2. Que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de residència a un centre ordinari privat concertat, ordinari o d’educació especial de la comarca del Vallès Oriental, proposat pel Departament.

►Servei escolar de transport no obligatori

Quan les necessitats d'escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord amb les consignacions pressupostàries existents,  es  podrà  facilitar  el servei escolar  de  transport  o  la  concessió d'ajuts destinats a l'alumnat  que  cursi el segon cicle d'educació infantil en el centre del Vallès Oriental que determini el Departament d’Ensenyament  que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l'alumnat d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres  docents del  mateix municipi del Vallès Oriental determinat pel Departament d’Ensenyament però distants del seu lloc de residència.

Darrera actualització: 26.01.2022 | 15:11
Darrera actualització: 26.01.2022 | 15:11