Convocatòria ajuts menjador escolar curs 2023/2024

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 9 de maig de 2023 i finalitza el 9 de juny de 2023. Es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs escolar si bé la resolució de l’ajut no s’aplicarà amb caràcter retroactiu. 

Els ajuntaments de la comarca registren les sol·licituds dels/les alumnes empadronats/des al seu municipi i dels alumnes residents fora de la comarca del Vallès Oriental escolaritzats al seu municipi. Trobareu informació sobre la convocatòria i com emeplenar la sol·licitud al següent document:

FULLETÓ INFORMATIU PER A FAMÍLIES 

Qui pot ser beneficiari/ària?

Escolars que cursen ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics i escolars que cursen segon i tercer de primer cicle d’educació infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya on s’hagi implantat.

Quin és l'ajut? 

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia pels centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

Qui pot presentar la sol·licitud?

Pare, mare, tutor/a legal o persona encarregada de la guarda i protecció dels infants o adolescents per a qui es sol·licita l’ajut.

On es presenta la sol·licitud?

Has de presentar la sol·licitud al teu Ajuntament de residència. Es preveu la presentació de sol·licituds telemàtiques i presencials.

Pots consultar el procediment i condicions de tramitació al teu Ajuntament de referència.

En el cas que el teu/va fill/filla estigui escolaritzat/da a una altra comarca, hauràs de presentar la sol·licitud a l’altra comarca emprant el seu model normalitzat.

Quin és el termini?

Del 9 de maig de 2023 al 9 de juny de 2023.

També es preveuen sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs però, en aquest cas, l’ajut no s’aplicarà amb caràcter retroactiu.

La resolució inicial de les sol·licituds presentades dins el termini inicial de presentació de sol·licituds, es preveu que es pugui aprovar entre la darrera setmana de juliol i abans de l’inici del curs escolar 2023-2024.

Contacte en cas de dubte:

Pots fer la consulta al teu ajuntament de referència.

També pots contactar amb nosaltres per mitjà del correu electrònic: ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

MODEL DE SOL·LICITUD (Millor omplir el model de l'ajuntament de residència)

 

Com a novetats principals per a la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs 2023/2024 destaquen les següents:

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a les situacions de més BAIXOS INGRESSOS quan els ingressos de la unitat familiar no superin el 50% dels ingressos del llindar establert pel tram d’ajut del 70% garantit.

Cas exemple 1: família formada per dos progenitors, l’avi de l’alumne/a i l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut (4 membres). Segons article 3.f) de les bases reguladores de la convocatòria el llindar de renda familiar màxim calculada en funció dels membres computables de la unitat familiar d’aquesta família seria (11.365,60 € (progenitor/a 1) + 5.682,80 € (progenitor/a 2) + 5.682,80 € (avi) + 3.409,70 € (fill/a pel qual es sol·licita l’ajut) = llindar de renda familiar màxim 26.140,90 €. Si la renda família de la família fos igual o inferior a 13.070,45 € (corresponent al 50% de l’import del llindar de renda familiar segons configuració familiar, 26.140,90 €) l’alumne obtindria automàticament i al marge de la puntuació social un ajut del 100% garantit.

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a alumnat amb DISCAPACITAT ACREDITADA SUPERIOR O IGUAL AL 33% quan la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% garantit.

Cas exemple 2: família formada per dos progenitors, l’avi de l’alumne/a i l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut (4 membres) el qual té una discapacitat acreditada del 33%. Segons article 3.f) de les bases reguladores de la convocatòria el llindar de renda familiar màxim calculada en funció dels membres computables de la unitat familiar d’aquesta família seria (11.365,60 € (progenitor/a 1) + 5.682,80 € (progenitor/a 2) + 5.682,80 € (avi) + 3.409,70 € (fill/a amb discapacitat acreditada pel qual es sol·licita l’ajut) = llindar de renda familiar màxim 26.140,90 €. Si la renda família de la família fos igual o inferior a 65.352,25 € (correspon a multiplicar per 2,5 vegades l’import del llindar de renda familiar segons configuració familiar, 26.140,90 €) l’alumne amb discapacitat acreditada igual o superior al 33% obtindria automàticament un ajut del 100% garantit.

  • Creació de dues noves deduccions aplicables en el càlcul de la renda familiar: 1. Deducció de 500 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, en el cas de FAMÍLIA NOMBROSA. 2.  Deducció de 1.000 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, quan la persona sol·licitant tingui acreditada la condició de DISCAPACITAT D’IGUAL O MÉS D’UN 33%.
  • Augment de l’import de la unitat de consum que s’aplica a l’hora de determinar el llindar de renda familiar anual en funció dels membres computables de la unitat familiar. En els casos d’unitats familiars en què a la unitat familiar hi ha adults diferents als sustentadors principals (ex. avis) l’import d’aquesta unitat de consum específica es duplica respecte al curs anterior. Curs 22-23 = 2.841,40 euros / curs 2023-2024 = 5.682,80 euros.

 

Darrera actualització: 2.08.2023 | 17:00
Darrera actualització: 2.08.2023 | 17:00