Resolucions ajuts menjador escolar curs 2023/2024

 

CONSULTA EXPEDIENT

 

Resolució d'ajuts de menjador curs 2023/2024, aprovada per Decret de Gerència núm. 2024GER000396 l'1 de març de 2024 

 

Resolució d'ajuts de menjador curs 2023/2024, aprovada per Decret de Gerència núm. 2023GER002026 el 14 de desembre de 2023 

 

 Resolució d'ajuts de menjador curs 2023/2024, aprovada per Decret de Gerència núm. 2023GER001806 el 31 d'octubre de 2023 

 

 Resolució d'ajuts de menjador curs 2023/2024, aprovada per Decret de Gerència núm. 2023GER001493 el 12 de setembre de 2023 

 

 Resolució d'ajuts de menjador curs 2023/2024, aprovada per Comissió de Govern el 27 de juliol de 2023

 

 

*A efectes de poder donar una resposta més àgil i contextualitzada sobre el tràmit de la vostra sol·licitud/expedient, recomanem que les consultes i/o recursos de reposició es dirigeixin preferentment a l’Ajuntament de tramitació de la sol·licitud.

Article 10 Bases reguladores. Recursos

Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental corresponent a l’anunci d’atorgament o denegació de l’ajut.

Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’enllaç al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’anunci de la resolució.

 

Darrera actualització: 22.03.2024 | 11:47
Darrera actualització: 22.03.2024 | 11:47