Subvencions per al pagament del lloguer 2023

El 16 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. El 22 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

A continuació recollim un seguit de qüestions rellevants al respecte d’aquesta subvenció:

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús als sectors de població en risc d’exclusió residencial, a les persones que a data de publicació de la convocatòria tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (22/03/2023).

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva fins a l’esgotament del finançament disponible, és a dir no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds, es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació s’inicia l’11 d’abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023.

Qui es pot beneficiar d'aquest programa d'ajuts?

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que a la data de publicació de la convocatòria corresponent (22/03/2023), a més de complir amb els requisits establerts, tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent en el territori de Catalunya.

L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2023 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 56.154.000 € per als que tinguin de 36 a 64 anys, i de 19.000.000 € per als que tinguin més de 65 anys.

Quins requisits s'han de complir? 

S’han de complir TOTS els requisits següents:

a) Tenir de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, a la data de publicació de la convocatòria corresponent.

b) Tenir residència legal a Catalunya.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. Així en podran ser beneficiaris si els ingressos no superen:

Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, i només es consideraran els de la persona física arrendatària de l’habitació

Els únics ingressos computables són els percebuts durant el darrer període impositiu tancat, l’any 2021 de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació, o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.

Recordeu que el contracte de lloguer d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

Si es tracta d’un lloguer d’habitació no és exigible que la formalització del contracte estigui subjecte a les prescripcions d’aquesta llei. Tanmateix caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

e) L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 900 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable aquest import màxim serà de 900 euros.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució).

Quin és l'import màxim d'aquest ajut? 

L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits a la Base 6 de la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores, així mateix, la quantia màxima de la subvenció és d’un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.
 
Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte en aquest import s’inclou l’import de la renda, els seus possibles endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries. NO S’INCLOU
L’IMPORT QUE CORRENGUI A ANNEXOS TALS COM PLACES DE GARATGE, TRASTERS O SIMILAR.
 
La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.

Quines són les incompatibilitats d'aquesta subvenció? 

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Qui no pot ser perceptor/a d'aquesta subvenció? 

a) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona amb el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o cedents de l’habitatge.

b) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual oi permanent a l’habitatge arrendat o cedit i sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora o cedent.

c) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa (caldrà acreditar-ho).

d) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’import de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb l’excepció que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant (caldrà acreditar-ho).

e) La persona arrendatària o cessionària d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

Com i on s'han de sol·licitar? 

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal:

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre.

L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà amb cita prèvia.

S’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions al respecte:

93 860 07 08

 667 992 135

A més del correu electrònic:

habitatge@vallesoriental.cat

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Per a més informació:
Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús. gencat.cat
CONSELL COMARCAL. TRÀMITS D'ÀMBIT SOCIAL