Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans 2022

El 24 de febrer de 2022, s’ha publicat la Resolució DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva,de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponents a l’any 2022.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, (DOGC núm. 8083 de 12/03/2020), modificada per la Resolució DSO/87/2022, de 20 de gener (DOGC, núm. 8592, de 26/01/2022), per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

A continuació recollim un seguit de qüestions rellevants al respecte d’aquesta subvenció:

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió residencial, sempre que es compleixin els requisits establerts a les bases aprovades.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 25 de febrer, i s’estén fins al 29 d’abril de 2022.

Qui es pot beneficiar d'aquest programa d'ajuts?

Les persones físiques que a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més, i que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Quins requisits s'han de complir? 

S’han de complir TOTS els requisits següents:

a) Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria.

b) Tenir residència legal a Catalunya.

c) Estar en risc d’exclusió social, i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència (*1) de l’any 2020, no superiors a 2,83 IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i de la zona on està ubicat l’habitatge. No s’han d’acreditar ingressos mínims.

*1. Unitat de convivència: es considera unitat de convivència la persona o el conjunt de persones que viuen i gaudeixen d’un habitatge de manera habitual i permanent i amb vocació d’estabilitat, i que estiguin empadronades a l’habitatge, amb independència de la relació existent entre totes elles.

 

 

INGRESSOS ANUALS

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres

ZONA A

30.078,36 €

31.008,62 €

32.342,32 €

33.420,40 €

ZONA B

28.198,46 €

29.070,58 €

30.320,93 €

31.331,63 €

ZONA C

26.539,73 €

27.360,55 €

28.537,34 €

29.488,59 €

ZONA D

22.558,77 €

23.256,46 €

24.256,74 €

25.065,30 €

 

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent (contracte formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans), i estar-hi empadronada.

e) No pagar un lloguer superior als 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per la persona administradora de la finca, per ingrés en compte o per bizum, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Quin és l'import màxim d'aquest ajut? 

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (lloguer just) *2, i es tenen en compte el rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.(*3)

L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200 € mensuals i d’un mínim de 20 € mensuals, depenent del resultat dels càlculs abans exposats, i s’atorga per a l’any de la convocatòria. Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40 % de l’import de la renda de lloguer.

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2022 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte iel mes de desembre de 2022, inclòs.

Quines són les incompatibilitats d'aquesta subvenció? 

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Qui no pot ser perceptor/a d'aquesta subvenció? 

a) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors.

b) El mateix criteri exposat al punt anterior també s’aplica a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

c) Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

d) Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF del 2020 (casella 460) sigui superior a 500 €, s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a unhabitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

*2 Determinació del lloguer just, segons l’article 11 de la Resolució TES/662/2020, calculat en funció dels ingressos reals de la unitat de convivència, la seva composició i la situació geogràfica de l’habitatge.

*3 S’inclou en el import de la renda, els seus endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, el de l’impost sobre béns immobles (IBI) i el de la taxa pel servei d’escombraries.

e) Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Com i on s'han de sol·licitar? 

1. Presencialment a la vostra Oficina Local d’Habitatge de referència o al vostre ajuntament. Cada ens, en aquests moments, té el seu protocol d’atenció establert i caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud.

2. L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal atendrà amb cita prèvia:

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental, també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal:

3. Telemàticament a la web de l’Agència de l’Habitatge: TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2022

Per a més informació:

AJUT PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PERSONES GRANS-AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

https://web.gencat.cat/es/tramits  

RESOLUCIÓ    FORMULARIS  QUADRE RESUM

Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:43
Darrera actualització: 25.02.2022 | 12:43