Borsa comarcal de lloguer

   

  

  

 

Què és la mediació d’habitatges buits per a lloguer?

Mitjançant la Xarxa de Mediació de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d’Habitatge, s’ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, cercant la millor opció per ambdues parts, i oferint tots els mitjans necessaris i adients per formalitzar un acord mitjançant el contracte de lloguer.

Aquest servei que té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tant les persones propietàries dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d’una sèrie d’avantatges i garanties si signen el contracte d’arrendament mitjançant l'Oficina d’Habitatge.

 

Informació per a les persones propietàries

La Borsa comarcal d’habitatge actua com a mediadora per facilitar i formalitzar els acords referents als contractes d’arrendament entre les persones propietàries d’habitatges i les possibles llogateres.

De quins avantatges puc beneficiar-me si poso a disposició de la Borsa el meu habitatge?

 • Assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer.
 • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic.
 • Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades per mitjà de l’AVALLOGUER.
 • Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte...).
 • Avantatges fiscals respecte a l’IBI, segons les condicions de cada ajuntament.
 • Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges.

Requisits per incloure el seu habitatge a la Borsa

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

 • Estar ubicat al Vallès Oriental.
 • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la.
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

 

Informació per a les persones sol·licitants de lloguer

Requisits per inscriure's a la Borsa de lloguer 

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin inscriu- re’s a la Borsa, han de complir les condicions següents:

 • Estar empadronades a un municipi de la comarca del Vallès Oriental.
 • Ingressos mínims i màxims segons l’IPREM vigent.

De quins avantatges puc beneficiar-me si llogo el meu habitatge per mitjà de la Borsa?

 • Cerca de l’habitatge apropiat segons les condicions de la unitat de convivència.
 • Preu de lloguer de l’habitatge assequible (per sota del mercat lliure).
 • Elaboració i signatura del contracte.
 • Assessorament jurídic gratuït durant el procés de contractació i la vigència del contracte, així com el seguiment del compliment de les obligacions contractuals, amb la posterior mediació de conflicte, si s’escau.
 • Assessorament respecte a les rendes de lloguer en relació a la seva viabilitat econòmica i prestacions socials.
 • Elaboració de l’acord de resolució del contracte, si s’escau.
 • Assessorament, tramitació i gestió de les sol·licituds d’ajuts per al pagament de lloguer, existents si s’escau.

Sol·licitud d'inscripció a la Borsa de lloguer comarcal d'Habitatge

 

Tens un pis buit?

Vols llogar el teu pis amb garanties i seguretat?

Busques un pis per llogar?

On us podeu adreçar?

Les persones propietàries i les possibles llogateres, han de formalitzar una sol·licitud d’inclusió al programa o de petició d’habitatge a l’Oficina Comarcal del Vallès Oriental.Consell Comarcal del Vallès Oriental

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental

Tel. 938 600 700 - 938600708

Carrer Miquel Ricomà, 46 · 08401 Granollers. habitatge@vallesoriental.cat 

CITA PRÈVIA