Protecció Oficial

SOL•LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL•LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


El registre de sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial és l’eina on tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’han d’inscriure per tal d’optar a un habitatge amb protecció oficial.

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Vull més informació.

Vull fer la sol·licitud d'inscripció. 

SOL•LICITUD DE VISATS PER LA VENDA D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


El visat és l’acte administratiu pel qual l’Administració comprova que el document de compravenda d'habitatges amb el règim de protecció oficial vigent s'ajusten a la legalitat.

Vull més informació.

QUALIFICACIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


Només es considera habitatge amb protecció oficial aquell qualificat com a tal pels serveis competents de l'Administració. La figura de qualificació condiciona, a més de la destinació, els preus de venda o renda de lloguer i els ingressos màxims dels destinataris.

Vull més informació

INFORMACIÓ SOBRE UN HABITATGE PROTEGIT


Els habitatges protegits amb alguna de les tipologies de protecció oficial existents tenen unes característiques determinades i a l’hora de fer-ne una transmissió (venda, lloguer, cessió d’ús...) poden tenir unes limitacions de preu o bé estar sotmesos a l’autorització de l’Administració.

Abans d’efectuar aquesta transmissió, cal informar-se de les condicions i requisits que cal complir per dur-la terme d’acord amb la normativa vigent.

Vull més informació. 

DESQUALIFICACIÓ D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL


En aplicació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, des del dia 31 de desembre de 2019 només es preveu la desqualificació d'habitatges de Protecció oficial a iniciativa de l'Administració per raons d'interès públic vinculades a les necessitats de l'habitatge i sempre que la qualificació urbanística del sòl no el destini a l'ús d'habitatge de protecció pública.

Vull més informació.

AUTORITZACIÓ DE VENDA D’HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA


Els habitatges de protecció oficial de promoció pública són habitatges promoguts, sense ànim de lucre, per la Generalitat o altres Administracions Públiques, qualificats així a  l'empara del Reial Decret Llei 31/1978, de 31 d'octubre. Aquests habitatges mantenen aquesta qualificació durant 30 anys, sense possibilitat de desqualificació prèvia. No obstant això, s'admet, sempre que es compti amb la corresponent autorització, vendre aquests habitatges, amb la possibilitat de sol·licitar un canvi de règim de protecció oficial.

Vull més informació

AUTORITZACIÓ DE LLOGUER D’UN HABITATGE PROTEGIT


Es tracta d'una autorització que la persona titular del pis protegit pot demanar per llogar l'habitatge si, per alguna raó de caràcter transitori, degudament justificada, no pot utilitzar l'habitatge com a residència habitual i permanent.

Vull més informació

Darrera actualització: 18.03.2020 | 14:25
Darrera actualització: 18.03.2020 | 14:25