Tràmits d'Àmbit Social

SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER 2023 (de 36 a 64 anys, i més de 65 anys)

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/859/2023, DE 14 de març, per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. El 22 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

PERSONES DESTINATÀRIES I TERMINIS

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que a la data de publicació de la convocatòria corresponent (22/03/2023), a més de complir amb els requisits establerts, tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya. L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2023 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 56.154.000 € per als que tinguin de 36 a 64 anys, i de 19.000.000 € per als que tinguin més de 65 anys.

El termini de presentació s’inicia l’11 d’abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits a la Base 6 de la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores, així mateix, la quantia màxima de la subvenció és d’un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.

COM TRAMITAR-LO?

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal.

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.

Per demanar cita prèvia:
Reservar Cita Previa

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

SUBVENCIÓ PER AL LLOGUER PER A PERSONES JOVES (2023)

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/859/2023, DE 14 de març, per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. El 22 de març de 2023, s’ha publicat la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria corresponent.

PERSONES DESTINATÀRIES I TERMINIS

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que a la data de publicació d ela convocatòria corresponent, a més de complir amb els requisits establerts, tinguin 35 anys o menys, i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.

L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostària per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2023 en el moment de la resolució de la concessió.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 23 de març de 2023 i finalitza el 5 d’abril de 2023.

Els imports màxims de lloguer mensual són 950 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

La quantia màxima de la subvenció és d’un màxim de 250 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 3.000 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.

COM TRAMITAR-LO?

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal.

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

SUBVENCIÓ DEL BO LLOGUER JOVE

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/1422/2022, d’11 de maig per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

PERSONES DESTINATÀRIES I TERMINIS

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 8 de juny de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.

Els imports màxims de lloguer mensual són 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

COM TRAMITAR-LO?

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa SOL·LICITUD ELECTRÒNICA BO LLOGUER JOVE

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.

c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER (MITMA)

Són prestacions a fons perdut que atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a fi de contribuir al pagament mensual del lloguer. 

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 28 de juny de 2022 i s’estén fins al 15 de juliol de 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, tinguin 36 anys o més al moment de presentar la sol·licitud i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.
L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2022 en el moment de la resolució de la concessió.

 

Si heu de presentar algun tipus de documentació o els rebuts de lloguer, ho podeu fer de manera telemàtica mitjançant el registre electrònic del Consell Comarcal. (Guia per presentar sol·licituds telemàticament)

Com tramitar-lo?

Cita prèvia presencial

 

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS

Avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/414/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, (DOGC núm. 8083 de 12/03/2020), modificada per la Resolució DSO/87/2022, de 20 de gener (DOGC, núm. 8592, de 26/01/2022), per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. (nascudes fins el 31/12/1957)

Termini per presentar les sol·licituds: s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir comença el 25 de febrer i finalitza el 29 d'abril de 2022. 

Imports màxims de lloguer mensual800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència hi hagi alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200€ mensuals i d’un mínim de 20€ mensuals.

Com i on s’han de sol·licitar:

1.      Presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge de referència o al seu ajuntament, tanmateix cada ens en aquests moments té el seu protocol d’atenció establert i caldrà trucar per determinar com i quan s’ha de presentar aquesta sol·licitud.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge i el Registre del Consell Comarcal atendrà amb cita prèvia

2.      Telemàticament a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya TRAMITACIÓ AJUT AL LLOGUER PERSONES GRANS 2022

3.      Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA ESPECIAL PER A DEUTES DE RENDES DE LLOGUER/DESNONAMENTS/QUOTES HIPOTECÀRIES. (PEUE)

Són ajuts a fons perdut de caràcter puntual per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i possibilitar el manteniment i la permanència de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència al mateix habitatge, a fi de prevenir l’exclusió residencial del seu  habitatge habitual i permanent.

Existeixen quatre modalitats d’aquesta prestació segons el règim de tinència de la persona sol·licitant:

  • Prestacions econòmiques per al pagament de quotes hipotecàries vençudes i no satisfetes.
  • Prestacions econòmiques per al pagament de quotes de lloguers vençudes i no satisfetes.
  • Prestacions econòmiques per a atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o d’altres processos reconeguts i validats d’intermediació.
  • Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament.

Si heu de presentar algun tipus de documentació, ho podeu fer de manera telemàtica mitjançant el registre electrònic del Consell Comarcal.

Vull més informació.

 

SERVEI DE MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA (SIDH/OFIDEUTE)

Es tracta d’un servei d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o unitats de convivència que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual i/o amb dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari. Així mateix també s’adreça a avaladors d’habitatges que es troben en situació de risc de perdre el seu habitatge habitual per haver garantit el préstec/crèdit, i a llogaters que es troben en situació d’impagament del lloguer del seu habitatge habitual sempre que la propietat es tracti d’una entitat financera o gran tenidor.

Vull més informació. 

SOL•LICITUDS PER A LA MESA DE VALORACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL

La Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials és un òrgan col·legiat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l’objectiu de l’adjudicació  d’habitatges propietat o gestionats per la mateixa Agència de l’Habitatge de Catalunya en casos d’emergència econòmica i social. La sol·licitud de la Mesa ha de ser impulsada per serveis socials municipals, que és qui ha de valorar la seva idoneïtat.

Vull més informació

AJUT IMPLICIT AL LLOGUER SOCIAL

Ajut per a pagar el lloguer a les persones usuàries del parc d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial.

L’ajut implícit es descompta directament del rebut del lloguer i es calcula de conformitat amb els ingressos i la composició de la unitat de convivència de l’arrendatari.

Darrera actualització: 11.04.2023 | 15:24
Darrera actualització: 11.04.2023 | 15:24