Tràmits d'Àmbit Tècnic

  

Cèdules d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors, així com per donar d’alta els subministraments bàsics: electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Vull més informació sobre cèdules de primera ocupació.

Vull més informació sobre cèdules de segona ocupació.

Cercador cèdules

Demanar còpia d'una cèdula d'habitabilitat vigent

Subvencions per a la rehabilitació energètica d'edificis d'ús residencial i habitatges  

El passat 30 de novembre de 2023, s’ha publicat  al DOGC la Resolució TER/4022/2023 de 27 de novembre, cinquena modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial i habitatges, procedents dels fons Next Generation, que us adjuntem conjuntament amb el nostre comunicat, on trobareu més informació al respecte. També us adjuntem la Resolució TER/3404/2023 de 3 d'octubre, quarta modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març que introdueix el nou tràmit del programa 3 condicionat, que no ha quedat habitat al portal de tràmits fins ara.
 
Els aspectes que es modifiquen son:
 
o S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de juny del 2024.
o S’augmenta la dotació pressupostària de la convocatòria.
o IMPORTANT!  S’incorpora la possibilitat de sol·licitar dues bestretes pel programa 3  d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, tant per a les noves sol·licituds com per a les sol·licituds ja tramitades, (aquest tràmit de sol·licitud de les bestretes encara no està habilitat, tanmateix es preveu que a la segona quinzena de desembre estarà completament operatiu).
 
Possibilitat 1a bestreta del 50% de la subvenció, a l’inici de l’obra.
Possibilitat d’una 2a bestreta del 30% de la subvenció, sempre que s’acrediti l’execució del 80% de les obres, i ja s’hagi abonat per part del promotor el 50 % del cost total de les obres.
 
o Creació d’un nou tràmit per al programa 3 d’edifici, amb la presentació d’una memòria en comptes d’un projecte, condicionat a la presentació de la resta de documentació i obtenció dels informes d’idoneïtat abans de 3 mesos des de la Resolució favorable condicionada. La documentació bàsica requerida per aquesta nova modalitat la trobareu a l'apartat B, de l'annex 1, de la Resolució TER/3404/2023 de 3 d'octubre.
o Es clarifiquen les compatibilitats, només es pot dur a terme una sol·licitud efectiva per cadascun dels programes. Si tramitem un programa 4, també tenim la possibilitat de tramitar un programa 3 al mateix edifici, però no de dos programes 3 o 4, tot i que siguin diferents actuacions. 
o S’habilita al programa 5, el tràmit condicionat, similar al programa 3, i s’afegeix un punt 14.3 a la convocatòria, clarificant que es poden fer dues sol·licituds al programa 5, sempre que una sigui per al llibre de l’edifici i l’altre per al projecte de rehabilitació.
 
Es pretén així donar resposta a algunes de les peticions, i solució a algun dels inconvenients detectats durant els anteriors períodes, intentant donar així un nou impuls a la convocatòria. 
 
Per a més informació us podeu adreçar directament al portal de tràmits corresponent:
 

 

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per finançar obres de rehabilitació

El 19 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució DSO/3430/2021, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d'edificis d’habitatges a Catalunya, i el 26 de novembre de 2021, es va publicar la Resolució DSO/3559/2021, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria respectiva.

Es tracta d’una línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge Catalunya i l’Institut Català de Finances per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges, amb condicions avantatjoses a les comunitats de propietaris; i accessible per totes aquelles obres referents a l’estat de conservació de l’edifici, per a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, així com per millorar la seguretat estructural i de l’accessibilitat, compleixin o no els requisits establerts al fons Next Generation.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 3 de desembre de 2021 al 31 de desembre de 2022.

Més informació dels préstecs

Resolució de les Bases i convocatòria

 

Inspecció tècnica d'edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Vull més informació.

 

 

Darrera actualització: 5.12.2023 | 12:01
Darrera actualització: 5.12.2023 | 12:01