Ajuts al lloguer 2021

 Informació dels ajuts

Tràmit telemàtic   Guia per fer tràmits telemàtics

  Cita prèvia presencial

Assessorament telefònic al 938600708 o 938600700

habitatge@vallesoriental.cat

Formulari    Simulador

Normativa

 

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER (MITMA)

El 12 d’abril de 2021, es va publicar la Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer, i el 26 d’abril de 2021, s’ha publicat la Resolució TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria corresponent. 

L'1 de juny s’ha publicat en el DOCG la Resolució TES/1655/2021, de 21 de maig, de modificació de la Resolució TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s’obria la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021; i el 20 de maig, la Resolució TES/1497/2021, de 17 de maig, de modificació de la Resolució TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer

A continuació recollim un seguit de qüestions rellevants al respecte d’aquesta subvenció:

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. 

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 27 d’abril de 2021 i s’estén fins a l'11 de juny de 2021. 

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. 

L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2021 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 20.000.000 €.

Quins requisits s’han de complir?

S’han de complir TOTS els requisits següents:

 1. Tenir residència legal a Catalunya. 
 2. Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 IRSC

(2.390,32 €) durant l’any 2019. Quan l’import anual del lloguer és inferior a 0,3 IRSC, els ingressos mínims exigibles seran el mateixos imports que el lloguer anual.

El límit màxim d’ingressos orientatiu de la unitat de convivència es determina segons els membres i composició de la unitat de convivència, i els seus ingressos.  

 • 1 persona adulta màxim 1,415633 IRSC (11.279,38 € per a l’any 2019)
 • Per cada persona addicional 0,471878 IRSC (3.579,80 € per a l’any 2019)

Aquest llindar no és aplicable a les persones víctimes de terrorisme. 

En cap cas els ingressos anuals durant el 2018 poden ser superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77 €).

 1. Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent (contracte formalitzat a l’empara de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans), i estar-hi empadronada. Recordeu que el contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador. 
 2. No pagar un lloguer superior als 800 € mensuals per a la demarcació de Barcelona, en cas que la unitat de convivència sigui família nombrosa i/o hi hagi algun membre amb discapacitat i barem favorable, l’import màxim del lloguer mensual és de 900 €.
 3. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 4. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o justificar degudament 3 rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca. 
 5. Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC. 
 6. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 7. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social. 

Quin és l’import màxim d’aquest ajut?

La quantia mensual de la subvenció serà del 20 % de l’import de la renda de lloguer anual [1] quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos, del 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat. 

S’atorga per a l’any de la convocatòria i per als contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2021 i la data en que s’acaba el termini de presentació de les sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2021, inclòs. 

Quines són les incompatibilitats d’aquesta subvenció?

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 €.

Qui no pot ser perceptor d’aquesta subvenció?

 1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores, tant físiques om jurídiques.  
 2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte, o qualsevol altre membre sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat. 
 3. Les unitats de convivència quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF del 2019 (casella 460) sigui superior a 500 €, s’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. 
 4. Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

Com i on s’han de sol·licitar?

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat (impresos ) degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

 1. Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa https://web.gencat.cat/es/tramits  

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal

Per conèixer om fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial

Tràmits

 1. A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 - 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat
 2. A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Per a més informació:

AJUT PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER - AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA https://web.gencat.cat/es/tramits

 


[1 ] S’inclou en el import de la renda, els seus endarreriments, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, el de l’impost sobre béns immobles (IBI) i el de la taxa pel servei d’escombraries.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 09:47
Darrera actualització: 23.06.2021 | 09:47