Mediació d'habitatges buits

 

Què és la mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible?

Mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d’Habitatge s’ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, cercant la millor opció per ambdues parts, i oferint tots els mitjans necessaris i adients per formalitzar un acord mitjançant el contracte de lloguer.

Aquest servei que té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tant els propietaris dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d’una sèrie d’avantatges i garanties si signen el contracte d’arrendament mitjançant l'Oficina d’Habitatge.

 

Informació per a les persones propietàries

La Borsa comarcal d’habitatge actua com a mediadora per facilitar i formalitzar els acords referents als contractes d’arrendament entre les persones propietàries d’habitatges   i les possibles llogateres.

De quins avantatges puc beneficiar-me si poso a disposició de la Borsa el meu habitatge?

 • Assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer.
 • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic.
 • Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades per mitjà de l’AVALLOGUER.
 • Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte...).
 • Avantatges fiscals respecte a l’IBI, segons les condicions de cada ajuntament.
 • Informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges.

 

Requisits per incloure el seu habitatge a la Borsa

Per a incloure el seu habitatge a la Borsa, cal que es donin les condicions següents:

 • Estar ubicat al Vallès Oriental.
 • Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions d’obtenir-la.
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar en condicions d'obtenir-lo.

 

Informació per a les persones sol·licitants de lloguer

Requisits per inscriure's a la Borsa de lloguer social

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin inscriu- re’s a la Borsa, han de complir les condicions següents:

 • Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
 • Estar empadronades a un municipi de la comarca del Vallès Oriental.
 • Ingressos mínims i màxims segons l’IPREM vigent.

 

De quins avantatges puc beneficiar-me si llogo el meu habitatge per mitjà de la Borsa?

 • Cerca de l’habitatge apropiat segons les condicions de la unitat de convivència.
 • Preu de lloguer de l’habitatge assequible (per sota del mercat lliure).
 • Elaboració i signatura del contracte.
 • Assessorament jurídic gratuït durant el procés de contractació i la vigència del contracte, així com el seguiment del compliment de les obligacions contractuals, amb la posterior mediació de conflicte, si s’escau.
 • Assessorament respecte a les rendes de lloguer en relació a la seva viabilitat econòmica i prestacions socials.
 • Elaboració de l’acord de resolució del contracte, si s’escau.
 • Assessorament, tramitació i gestió de les sol·licituds d’ajuts per al pagament de lloguer, existents si s’escau.

 

Tens un pis buit?

Vols llogar el teu pis amb garanties i seguretat?

Busques un pis per llogar?

On us podeu adreçar?

Les persones propietàries i les possibles llogateres, han de formalitzar una sol·licitud d’inclusió al programa o de petició d’habitatge a l’Oficina Comarcal del Vallès Oriental.Consell Comarcal del Vallès Oriental

Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental

Tel. 938 600 700 - 938600708

Carrer Miquel Ricomà, 46 · 08401 Granollers

habitatge@vallesoriental.cat 

 

Darrera actualització: 26.05.2020 | 14:07
Darrera actualització: 26.05.2020 | 14:07