Tràmits d'Àmbit Social

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER (MITMA)

Són prestacions a fons perdut que atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a fi de contribuir al pagament mensual del lloguer. Sempre que les persones sol·licitants siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya i no paguin un lloguer superior als 800€ mensuals a la demarcació de Barcelona. 

Les convocatòries que preveuen aquest tipus de subvencions són anuals i publicades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 27 d'abril de 2021 i s’estén fins al 4 de juny de 2021.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

La limitació màxima és de 200 € mensuals (2.400 € anuals), i s’atorga per a l’any natural de la convocatòria en curs.

A la web de tràmits gencat hi consta obert el tràmit telemàtic  presentar la sol·licitud, recordem que és necessari donar-se d’alta de l’idCAT mòbil (DNI/TIE + targeta sanitària + mòbil). 

Si heu de presentar algun tipus de documentació o els rebuts de lloguer, ho podeu fer de manera telemàtica mitjançant el registre electrònic del Consell Comarcal. (Guia per presentar sol·licituds telemàticament)

Com tramitar-lo?

Cita prèvia presencial

Vull més informació 

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ AJUT LLOGUER MITMA 2021

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS

La finalitat d'aquest ajut és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió residencial, sempre que es compleixin els requisits establerts a les bases aprovades. Sempre que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya i no paguin un lloguer superior als 800€ mensuals a la demarcació de Barcelona. 
El termini de presentació comença a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria, el 6 de març i s’estén fins al 30 d'abril 2021

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

L’import mensual de la subvenció serà d’un màxim de 200€ mensuals i d’un mínim de 20€ mensuals.

Recordem que segons la RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. un dels requisits és: Pagar el lloguer de l'habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent. (4.1-h)

A la web de tràmits gencat hi consta obert el tràmit telemàtic per presentar la sol·licitud de subvenció per al pagament de lloguer per a persones grans (LG 2021). 

Per presentar la sol·licitud telemàtica, és necessari donar-se d’alta de l’idCAT mòbil.

Com tramitar-lo?

Vull més informació

Resolucions favorables expedients ajuts lloguer Gent Gran - BG -

Resolucions favorables expedients ajuts lloguer Gent Gran - BG -

Resolucions favorables expedients ajuts lloguer Gent Gran - BG -

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA ESPECIAL PER A DEUTES DE RENDES DE LLOGUER/DESNONAMENTS/QUOTES HIPOTECÀRIES. (PEUE)

Són ajuts a fons perdut de caràcter puntual per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge i possibilitar el manteniment i la permanència de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència al mateix habitatge, a fi de prevenir l’exclusió residencial del seu  habitatge habitual i permanent.

Existeixen quatre modalitats d’aquesta prestació segons el règim de tinència de la persona sol·licitant:

  • Prestacions econòmiques per al pagament de quotes hipotecàries vençudes i no satisfetes.
  • Prestacions econòmiques per al pagament de quotes de lloguers vençudes i no satisfetes.
  • Prestacions econòmiques per a atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o d’altres processos reconeguts i validats d’intermediació.
  • Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 des de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, excepte quan la persona sol·licitant es trobi en un procés judicial de desnonament.

Si heu de presentar algun tipus de documentació, ho podeu fer de manera telemàtica mitjançant el registre electrònic del Consell Comarcal.

Vull més informació.

RESOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Resolució favorable expedient 8B/3915-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Requeriment de documentació expedient 6B/2844-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Expedients 1B/0433-21, 1B/0448-21, 1B/0509-21, 1B/0691-21, 1B/0704-21, 1B/0718-21, 1B/0785-21, 1B/4425-21

RESOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Resolució favorable expedients 1B/0283-19, 1B/1936-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Requeriment expedient 1B/0942-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Requeriment expedient 2B/0780-21

RESOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Resolució expedients 1B/2305-19, 1B/2548-19

RESOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Resolució 1B/4398-21

RESOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Resolució favorable expedient 8B/1423-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Requeriment de documentació expedient 1B/0871-21

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA. Requeriment documentació expedients 1B/0714-21 i 1B/4039-21

 

 

SERVEI DE MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA (SIDH/OFIDEUTE)

Es tracta d’un servei d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o unitats de convivència que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual i/o amb dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari. Així mateix també s’adreça a avaladors d’habitatges que es troben en situació de risc de perdre el seu habitatge habitual per haver garantit el préstec/crèdit, i a llogaters que es troben en situació d’impagament del lloguer del seu habitatge habitual sempre que la propietat es tracti d’una entitat financera o gran tenidor.

Vull més informació. 

SOL•LICITUDS PER A LA MESA DE VALORACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL

La Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials és un òrgan col·legiat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l’objectiu de l’adjudicació  d’habitatges propietat o gestionats per la mateixa Agència de l’Habitatge de Catalunya en casos d’emergència econòmica i social. La sol·licitud de la Mesa ha de ser impulsada per serveis socials municipals, que és qui ha de valorar la seva idoneïtat.

Vull més informació

AJUT IMPLICIT AL LLOGUER SOCIAL

Ajut per a pagar el lloguer a les persones usuàries del parc d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a les quals el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial.

L’ajut implícit es descompta directament del rebut del lloguer i es calcula de conformitat amb els ingressos i la composició de la unitat de convivència de l’arrendatari.

Darrera actualització: 23.09.2021 | 09:01
Darrera actualització: 23.09.2021 | 09:01